Информације од посебног значаја

Обавештавамо сва акредитована тела за оцењивање усаглашености, као и друге посетиоце сајта, да је, у циљу што ефикасније комуникације, издвојен посебан одељак на сајту АТС-а „Информације од посебног значаја” у коме се могу наћи обавештења о новим и измењеним издањима докумената АТС-а која се тичу поступка акредитације, као и друга актуелна тумачења, смернице и упутства за различите области акредитације.

Информације за лабораторије за испитивање

15.01.2018. године

План преласка на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање

Након трогодишњег рада радне групе (ISO CASCO Working Group 44), ISO је 30. новембра 2017. године објавио треће издање стандарда ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025:2017).

О којим кључним разликама је реч, лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање могу сазнати из брошуре коју је објавио ISO, а која је доступна на линку. У циљу промоције новог стандарда, ISO је објавио и видео

Резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године прописује да је прелазни период за примену нове верзије стандарда три године од датума објављивања нове верзије.

ISO и ILAC су издали заједничко саопштење које акредитоване лабораторије могу пружити корисницима својих услуга као доказ да су обе верзије стандарда валидне током трогодишњег процеса транзиције. Саопштење се може преузети са следећег линка.

Вест о објављивању новог издања стандарда као и информација о прелазном периоду, објављена је на сајту Акредитационог тела Србије 04.12.2017. године, као прва од неколико информација, које су у плану да буду упућене лабораторијама.

Непосредно након објављивања новог издања међународног стандарда ISO/IEC 17025:2017, дана 28.12.2017. године, на сајту Института за стандардизацију је објављена информација да је као резултат рада комисије за стандарде и сродне документе KS CASCO, објављен српски стандард на српском језику SRPS ISO/IEC 17025:2017, који од 25.12.2017. године замењује SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим лабораторијама за еталонирање биће омогућено да докажу усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних надзорних оцењивања или током поновног оцењивања. У изузетним случајевима, а на захтев лабораторије која на тај начин прихвата додатне трошкове, прелазак на ново издање стандарда може бити омогућено током посебног оцењивања, али само уколико Акредитационо тело Србије има расположиве ресурсе за такво оцењивање и у терминима који не угрожавају временске рокове одређене планом преласка.

Сопствени план преласка на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, лабораторије су у обавези да доставе Акредитационом телу Србије до 1. марта 2018. године.

Имајући у виду да је ILAC Резолуцијом GA 20.15 из новембра 2016. године за прелазак на акредитацију према новом издању стандарда утврђен прелазни период од три године од датума објављивања стандарда, у сарадњи са Саветом за акредитацију утврђен је следећи редослед активности који ће омогућити да се спроведу одговарајућа прилагођавања у циљу преласка на ново издање стандарда са циљем да од 1. децембра 2020. године буду важеће само акредитације према новом издању стандарда.

Активност:

Рок:

Финализирање анализе утицаја насталих промена

до краја јануара 2018.

Обука тренера у организацији EA LC

23-24. јануар 2018.

Обука запослених у АТС-у

фебруар 2018.

Усклађивање докумената система менаџмента

март 2018.

Треће обавештење лабораторијама са  инструкцијама у вези документације која је  потребна да се достави у циљу преласка на  акредитацију према новом издању стандарда

април 2018.

Информативни семинар намењен лабораторијама  са посебним освртом на најважније измене које је  донело ново издање стандарда

април 2018.

Обука оцењивача и експерата за одлучивање

април 2018.

Почетак пријема пријава за акредитацију према  новом издању стандарда, односно захтева за  прелазак на акредитацију према новом издању  стандарда

мај 2018.

Почетак оцењивања према новом издању стандарда

1. јул 2018.

Могућност коришћења опција: оцењивање у  складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS  ISO/IEC 17025:2017

од 1. јула 2018. до 31. јула 2019.

Сва оцењивања само према SRPS ISO/IEC 17025:2017

од 1. августа 2019.

Крајњи рок до када ће се прихватати пријаве за  прву акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2006

31.12.2018.

Завршетак оцењивања у сврху преласка на  акредитацију према новом издању стандарда

30.06.2020.

Крајњи рок до када важи акредитација према SRPS  ISO/IEC 17025:2006

30.11.2020.

 

13.09.2017. године

Обавештење лабораторијама за испитивање, лабораторијама за еталонирање и другим заинтересованим странама

Акредитационо тело Србије (АТС) је своје прве акредитације доделило 2000. године лабораторијама за испитивање, према тада важећем референтном документу за акредитацију лабораторија, SRPS ISO/IEC Упутству 25. Касније, 2001. године, АТС је започео да акредитује лабораторије према стандарду SRPS ISO/IEC 17025 и до данас је акредитовао више од 400 лабораторија.

У последњих 11 година, референтни документ за акредитацију лабораторија је био стандард SRPS ISO/IEC 17025, чије је последње издање у Институту за стандардизацију Србије(ИСС), објављено 2006. године. Велико искуство је стечено у примени и оцењивању поштовања захтева наведеног стандарда, како у акредитованим лабораторијама, тако и у АТС-у.

Због промена у окружењу у којем лабораторије послују, у Међународној организацији за стандардизацију (ISO) су 2015. године започеле активности на ревизији стандарда ISO/IEC 17025:2005 и тренутно је у току гласање за дефинитивни текст нацрта овог међународног стандарда, које се одвија паралелно у ISO-у и CEN-у. Гласање траје од 14.8.2017. до 09.10.2017. године. Објављивање стандарда на међународном нивоу планирано је за новембар/децембар 2017. године. Значајне промене у структури и садржини стандарда постоје у односу на тренутно важећу верзију стандарда.

Комисија за стандарде и сродне документе КS CАSCO, Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом ИСС, у чијем раду активно учествују и представници АТС-а, увелико ради на превођењу стандарда FDIS ISO/IEC 17025, како би корисницима био обезбеђен превод стандарда непосредно после објављивања на међународном нивоу.

Потпуније информације о стању ревизије стандарда ISO/IEC 17025 могу се наћи на страници ISS http://www.iss.rs/rs/news/news_279.html.

АТС позива све акредитоване лабораторије да прате стање ревизије стандарда ISO/IEC 17025 и да сходно својим потребама, благовремено започну са припремама за усклађивање свога рада са захтевима новог издања стандарда.

АТС ће, одмах након усвајања од стране Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC), одговарајуће резолуције за прелазак на акредитацију лабораторија према новом издању стандарда ISO/IEC 17025, објавити ново обавештење свим акредитованим лабораторијама о прелазном периоду и начину преласка на акредитацију код АТС-а, према будућем издању стандарда ISO/IEC 17025.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9);

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

31. август 2015. године

Информација у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености, за потребе именовања за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13)

Од 1. јула 2015. године почела је примена Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13) (у даљем тексту: Правилник), о чему је објављено саопштење на www.tehnis.privreda.gov.rs.

У саопштењу је наведено да до именовања тела за спровођење поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, тела за оцењивање усаглашености, акредитована за испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN ISO 3744:2008, могу домаћим произвођачима или, када је примењиво, заступницима иностраних произвођача издавати исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6, 7 или 8 Правилника, под условима наведеним у саопштењу.

Акредитационо тело Србије обавештава сва заинтересована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), да ће од 1. октобра 2015. године примати пријаве за акредитацију ТОУ за послове оцењивања усаглашености, према члану 11 Правилника, из Прилога 6, 7 или 8 Правилника.

За наведене послове оцењивања усаглашености се могу акредитовати ТОУ према стандардима SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021, у зависности од врсте активности које је потребно да се спроведу у поступцима оцењивања усаглашености, према наведеним прилозима Правилника.
Акредитације се могу добити у поступцима почетног, поновног или оцењивања по пријави за проширење већ додељеног обима акредитације, а добијени акти о акредитацији ће служити као докази о оспособљености за спровођење оцењивања усаглашености према Правилнику, у поступку именовања ТОУ.

Додатно, у складу са политиком Европске организације за акредитацију (ЕА), исказаном у документу EA-2/17 INF: 2014, који се односи на акредитацију ТОУ за потребе нотификовања, а у договору са Министарством привреде (акт Министарства привреде број 110-00-165/2015-07 од 22.07.2015. године), утврђено је да ће се за потребе именовања, као доказ компетентности и оспособљености ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Прилога 6 и 7 Правилника, осим напред наведених, прихватати и акта о акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IЕС 17025 за лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744 уколико су у поступку акредитације извршена додатна оцењивања ради потврђивања испуњености захтева из Прилога 9 Правилника.

С тим у вези, Акредитационо тело Србије даје могућност да акредитоване лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744, од 1. октобра 2015. године (a по потреби и раније, уколико им је редовно надзорно оцењивање планирано пре 1. октобра 2015. године) поднесу пријаву за проширење обима акредитације за потребе именовања за оцењивање усаглашености према члану 11 Правилника по поступцима оцењивања усаглашености из Прилога 6 или 7 Правилника. Оцењивање по поднетој пријави ће се обавити током редовног надзорног оцењивања или у одвојеном поступку по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Оцењивање лабораторија ће обухватити оцењивање њихове техничке компетентности, односно оцењивање способности и процедура, да на основу провера и оцена прописаних Правилником, добијених – измерених резултата испитивања буке, донесу одлуку да ли су испуњени захтеви из Правилника. У том циљу, лабораторије треба да, поред свих захтева стандарда SRPS ISO/IЕС 17025, додатно испуне и захтеве из тачака 4.1, 7.5 и 7.6 стандарда SRPS ISO/IEC 17065 што ће бити проверено током додатног оцењивања по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Акредитованим лабораторијама за испитивање, којима у наведеном поступку буде проширен обим акредитације, биће издат нови – проширени Обим акредитације, који ће поред уобичајених информација и података, садржати јасне наводе да је лабораторија, за оцењивање усаглашености у складу са Правилником, додатно оцењена и према релевантним захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065.

Образац Пријаве за проширење обима акредитације лабораторија за испитивање за потребе именовања, се налази на ДОДАТАК Д.1.1А, ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025), САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМЕНОВАЊА. Попуњен и потписан образац Пријаве са траженим прилозима се доставља на адресу АТС-а.

14. јануар 2015. године

Обавештење лабораторијама за испитивање којe обављају периодична мерења емисије из стационарних извора

У складу са одлуком Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (EA GA) акредитациона тела, потписници ЕА MLA споразума, су у обавези да, у поступку акредитације лабораторија за испитивање у области периодичних мерења емисије из стационарних извора користе, поред ISO/IEC 17025, и CEN/TS 15675 Air Quality - Measurement of stationary source emissions.

У ту сврху, Акредитационо тело Србије (АТС) је у фебруару 2012. године (тренутно је важећа измена 1 од 18.07.2014. године) објавило документ АТС-УП20, Смерницe за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку акредитације лабораторија за испитивање.

Примена SRPS CEN/TS 15675 за лабораторије, које обављају периодична мерења емисије из стационарних извора, прописана је и законском регулативом Републике Србије. У складу са чланом 7. Правилника о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 01/12), прописано је да се дозвола за мерење емисије из стационарних извора загађивања, поред осталог, издаје и ако су испуњени услови у погледу техничке оспособљености према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, односно SRPS CEN/TS 15675. У вези са тим, надлежно министарство (Министарство пољопривреде и заштите животне средине) је дописом број 353-01-1012/2014-19 од 11.09.2014. године информисало овлашћена тела у овој области о „плану да поступак оцењивања правних лица са постојећим овлашћењима за мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 буде окончан до краја 2015. године, као и о томе да након истека поменутог периода правна лица која не буду испуњавала услове и у погледу SRPS CEN/TS 15675, више неће моћи да поседују овлашћење Министарства за обављање послова мерења емисије загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања“.

Имајући у виду напред наведено, АТС ће поступити у складу са следећим:

•    Све лабораторије за испитивање, акредитоване према стандарду SRPS ISO/IEC 17025, а које у обиму акредитације имају отпадни гас, односно обављају периодична мерења емисије из стационарних извора, морају бити оцењене до краја 2015. године како би се утврдило да ли испуњавају и захтеве SRPS CEN/TS 15675.

•    Почев од 01.01.2015. године АТС ће сва оцењивања лабораторија за испитивање, које спроводе периодична мерења емисије из стационарних извора, реализовати коришћењем SRPS ISO/IEC 17025 и SRPS CEN/TS 15675.

•    Изузетак представљају лабораторије за испитивање, које су у поступку обнављања акредитације, а којима Сертификат о акредитацији важи до 31.03.2015. године, с тим да до краја 2015. године морају бити оцењене како би се утврдило да ли испуњавају и захтеве SRPS CEN/TS 15675.

•    Акредитационо тело Србије ће 31.12.2015. године свим лабораторијама за испитивање, које су акредитоване за периодична мерења емисије из стационарних извора, а нису оцењене како би се утврдило да ли испуњавају и захтеве SRPS CEN/TS 15675:

- смањити обим акредитације или

- укинути акредитацију (у случају да акредитована лабораторија за испитивање спроводи само ову врсту испитивања).

14. мај 2014. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези правилника о покретној опреми под притиском

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености и подносиоце пријаве за акредитацију да, сходно објављеном Правилнику о покретној опреми под притиском (објављен у Службеном гласнику РС број 30/2014 од 14.03.2014.), од дана почетка примене овог правилника (1. јуна 2014. године) престају да важе Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримоване, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/80 и 9/86, „Службени лист СРЈ“, бр. 21/94, 56/95 и 1/03 и „Службени гласник РС“, број 8/12) и Наредба о обавезном атестирању челичних боца за пропан- бутан гас са вентилом („Службени лист СФРЈ“, број 44/87). Правилником (члан 16) је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до првог наредног периодичног контролисања, односно међуконтролисања или ванредне провере, а најкасније до 1. јуна 2019. године.

Узимајући у обзир наведено, а уз консултацију са Управом за транспорт опасног терета, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јуна 2014. године, у обимима акредитације тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да се акредитују према новом Правилнику, наведене прописе означити као „повучене“. Обими акредитације са повученим прописима важиће до завршетка поступака акредитације према новом Правилнику, а најкасније до 31.05.2015. године када ће Акредитационо тело Србије донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације, оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе. Телима за оцењивање усаглашености, која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе, а који не изразе намеру да се акредитују према новом Правилнику, Акредитационо тело Србије ће почев од 1. јуна 2014. године донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације.

Имајући у виду да је, у складу са Правилником (члан 10), акредитација према SRPS ISO/IEC 17020 један од услова за именовање тела, за сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о покретној опреми под притиском, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног, поновног и оцењивања у сврху проширења обима акредитације. Приликом исказивања обима акредитације, тела за оцењивање усаглашености у колони „референтна документа“ за сваки од тражених поступка оцењивања усаглашености (врста контролисања) наводе правилник, тачке ADR/RID/ADN у којима су описани поступци оцењивања усаглашености и конкретан/е стандард/е на које се позивају ADR/RID/ADN.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „типа А“, да би била и именована у складу са Правилником. На сајту Управе за транспорт опасног терета (www.utot.gov.rs) је објављен позив привредним друштвима заинтересованим да буду именовани за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском и позив заинтересованим лицима за подношење захтева за добијање овлашћења.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања покретне опреме под притиском уз напомену да исте не могу бити именоване од стране Управе за транспорт опасног терета и уз услов да њихова акредитација не доводи до забуне на тржишту.

30. јул 2013. године

Мишљење Министарства финансија и привреде о примени Правилника о личној заштитној опреми

Обавештавамо наша акредитована тела за оцењивање усаглашености да је Министарство финансија и привреде, МФП (садашње Министарство привреде) објавило мишљење о примени Правилника о личној заштитној опреми - рад тела за оцењивање усаглашености у периоду након 1. јула 2013. године.

За више више информација посетите: http://www.tehnis.mfp.gov.rs

1. јуни 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC- P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је израдио већи број смерница за поједине области испитивања и то: АТС-УП27, Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиолошка испитивања, и АТС-УП29, Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорна испитивања, као и АТС-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања којим се описује поступак контроле основних метролошких параметара који утичу на тачност мерења код мерила масе са неаутоматским функционисањем. Документа су намењена како телима за оцењивање усаглашености тако и оцењивачима АТС-а.

Захтеви за лабораторије, које желе да се акредитују за флексибилни обим акредитације, као и поступци које примењује АТС у поступку акредитације тих лабораторија, дефинисани су у АТС-УП28, Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације, документу који је усаглашен са ЕА 2/15 M. Флексибилност значи да је лабораторијама дата могућност да изврше промене у акредитованом обиму акредитације без претходно спроведеног оцењивања истих од стране АТС-а.

АТС акредитује и лабораторије које обављају узорковања, па су новим Упутством АТС-УП25, Акредитација за послове узорковања утврђени принципи оцењивања и акредитације за послове узорковања које спроводи АТС.

Сва документа ступају на снагу даном усвајања.

25. април 2013. године

Информација у вези са захтевима при мерењу буке у животној средини

Информација је намењена оцењивачима Акредитационог тела Србије и лабораторијама, које врше мерење буке, а настала је као резултат рада радне групе АТС-а са циљем уједначавања ставова у вези захтева који се односе на: праћење метеоролошких параметара при мерењу буке, садржаја извештаја о испитивању буке и периода еталонирања калибратора који се користи  при мерењу буке.

Праћење метеоролошких параматара при мерењу буке:

Метеоролошки параметри који су мерљиви: температура, барометарски притисак, влажност и брзина ветра мере се директно на локацији испитивања, при чему лабораторија на лицу места бележи и присуство падавина. Остали метеоролошки параметри: правац ветра и облачност се преузимају са званичног сајта Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ). Параметри, које лабораторија мери, мере се опремом која је еталонирана у складу са успостављеним програмом еталонирања. Исто је неопходно, јер су метеоролошки параметри неопходни за прорачун мерне несигурности резултата мерења.

Садржај извештаја о испитивању буке:

Извештај о испитивању буке мора садржати елементе који су дати у т.5.10.2 SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Напомена: исти нису у супротности са захтевима Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010), члан 3). Поред осталог, а сходно Правилнику о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010), извештај о испитивању треба да садржи утврђене, односно измерене метеоролошке параметре. Захтевани метеоролошки параметри утврђени су у стандардима према којима се врши мерење буке у животној средини - SRPS ISO 1996-1 (т.8.2.1) и SRPS ISO 1996-2 (т.12).

Период еталонирања калибратора:

Неопходно је поштовати препоруку стандарда SRPS ISO 1996-2 (т. 5.2) као документа према којем се врши мерење буке и према којем се калибратор еталонира најмање једанпут годишње. Ова утврђена фреквенција еталонирања калибратора на годину дана није у супротности са условима Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Сл. гласник РС", бр. 72/2010), а који у члану 3 дефинише да „опрема мора да буде еталонирана сваке две године од стране акредитоване лабораторије“.

9. април 2013. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези Правилника о личној заштитној опреми

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном Правилнику о личној заштитној опреми (објављен у Службеном гласнику РС број 100 из 2011. године), од дана почeтка примене овог Правилника (1. јула 2013. године) престају да важе одређени прописи из области коју регулише овај Правилник. Правилником је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до истека рока важности исправе у складу са тим прописом, а најкасније до 1. јула 2013. године.

Узимајући у обзир наведено, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јула 2013. године, донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације, оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе.

За сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о личној заштитној опреми, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања, односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће, у зависности од поступка оцењивања усаглашености које тело за оцењивање усаглашности спроводи, акредитовати тела за оцењивање усаглашености по захтевима следећих стандарда за акредитацију:

 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 11 Правилника (преглед типа ЛЗО) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 12 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу интерне контроле производње и надгледаног испитивања производа у насумичним интервалима) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 13 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу гаранције квалитета процеса производње-обезбеђење квалитета производње) - према стандарду SRPS ISO/IEC 17021.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „тип А“ да би била и именована у складу са Правилником.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања личне заштитне опреме за потребе заинтересованих страна уз напомену да само именована тела за оцењивање усаглашености могу издавати исправе о усаглашености из чланова 11-13 Правилника.

Списак повучених прописа сходно члану 24 Правилника о личној заштитној опреми:

 1. Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/82 и 43/82);
 2. Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
 3. Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за дисање („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/87);
 4. Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове  и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 5. Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 6. Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
 7. Правилник о техничким и другим захтевима за  лична заштитна средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), осим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која се односи на кациге и везире за возаче моторних возила на два или три точка.

8. април 2013. године

Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења о еталонирању у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама

(засновано на документу ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification)

Информација је намењена оцењивачима Акредитационог тела Србије и лабораторијама које имају потребу да у својим извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању наведу и изјаву о усклађености са одговарајућим спецификацијама.

Наводи документа ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification омогућавају/објашњавају доследну примену појединих захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и то:

- лабораторије за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025, т. 5.10.3.1 б) којом се захтева да „извештаји о испитивању, када је то потребно за тумачење резултата испитивања, садрже..., ако је важно изјаву о испуњавању/ неиспуњавању захтева и/ или спецификација;

- лабораторије за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025, т.5.10.4.2) којом се захтева да „ако се даје изјава о усклађености са спецификацијом, уверење о еталонирању мора да идентификује испуњене и неиспуњене захтеве спецификације“.

Изјаве о усклађености са захтевима и/или спецификацијама не сматрају се мишљењима и тумачењима у смислу стандарда SRPS ISO/IEC 17025. С тим у вези, када лабораторија у својим извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању даје такве изјаве, онда то мора бити означено на одговарајући начин (нпр. изјава о усклађености са спецификацијом, закључак или слично, али не „мишљење“, „тумачење“, као ни „мишљење и тумачење“).

Када у својим извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању лабораторија наводи изјаву о усклађености са захтевима и/или спецификацијама, извештај о испитивању/уверење о еталонирању мора, између осталог, да садржи:

 • резултат испитивања/еталонирања са израженом проширеном мерном несигурношћу
 • ниво поверења за проширену мерну несигурност
 • напомену да се изјава о усклађености или неусклађености односи само на предмет испитивања/еталонирања (како би се избегло навођење на начин који може довести у забуну да се ради о контролисању или сертификацији производа) и
 • извор спецификације.

Када спецификација наводи интервал с горњом и доњом границом, изјава о усклађености или неусклађености може се дати само у случају када је однос интервала проширене мерне несигурности и интервала спецификације разумно мали и прикладан за намену (у смислу да је лабораторија способна да задовољи потребе корисника).

Понекад се резултат мерења може наводити без мерне несигурности и то само у оним случајевима где спецификација или законски пропис то изричито наглашава (нпр. где се напомиње да је мерна несигурност урачуната при одређивању граница).

Навођење Изјаве о усклађености са спецификацијом за појединачну величину 

 
Када се резултат мерења, који укључује и проширену мерну несигурност, пореди са интервалом спецификације (доњом и горњом границом спецификације), могу се разликовати 4 случаја (Слика 1):
 • 1. случај: резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се испод горње границе спецификације, односно изнад доње границе спецификације;
 • 2. случај: резултат мерења налази се испод горње границе спецификације, односно изнад доње границе спецификације, али интервал проширене мерне несигурности прелази границу спецификације;
 • 3. случај: резултат мерења налази се изнад горње границе спецификације, односно испод доње границе спецификације, али интервал проширене мерне несигурности обухвата део интервала спецификације;
 • 4. случај: резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се изнад горње границе спецификације, односно испод доње границе спецификације.

Слика 1. Усклађеност са спецификацијом за горњу и доњу границу

У 1. случају може се јасно дати изјава о усклађености са спецификацијом - на пример: Усклађено – резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се унутар (испод горње или изнад доње) границе спецификације са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност. У 4. случају може се јасно дати изјава о неусклађености са спецификацијом - на пример: Неусклађено – резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се изван (изнад горње или испод доње) границе спецификације са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност. 

 
У 2. и 3. случају не може се доказати ни усклађеност ни неусклађеност. Прихватљива изјава у 2. случају би била да није могуће потврдити усклађеност са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, иако је резултат мерења испод горње границе. Само уколико постоји јасан захтев за изјавом о усклађености/неусклађености (нпр. прописано законском регулативом), онда се у 2. случају може навести „Усклађено – уз напомену да се усклађеност не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе и изван (изнад горње или испод доње) границе спецификације“, а у 3. случају „Неусклађено – уз напомену да се неусклађеност не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе унутар (испод горње или изнад доње) границе спецификације“.
 
Ако се добије резултат мерења, који је једнак граници спецификације, тада се поступа као за случај 3. Уколико лабораторија користи ниво поверења другачији од 95%, онда се изјава о усклађености/ неусклађености са спецификацијом мора ускладити с обзиром на коришћени ниво поверења.
 
Навођење Изјаве о усклађености са спецификацијом за више величина
 
Ако вредновање усклађености са спецификацијом обухвата више мерених величина, свака мерена величина треба да се вреднује независно једна од друге. Резултат сваког појединачног вредновања треба да се наведе посебно.
 
Целокупно вредновање усклађености са захтевима или спецификацијом може се изразити на један од следећих начина или њиховом комбинацијом:
 • „Све измерене вредности су у складу су са границом (границама) спецификације“ или „Предмет/узорак је у складу са захтевима“. Ово обухвата случајеве у којима су сва мерења у складу са спецификацијом (1. случај, Слика 1);
 • „За неке од измерених вредности није могуће дати изјаву о усклађености са спецификацијама“. Ово обухвата случајеве у којима за нека није могуће потврдити усклађеност/ неусклађеност са спецификацијом (2. и 3. случај, Слика 1);
 • „Неке измерене вредности нису у складу са спецификацијама“ или „Предмет/узорак није у складу са захтевима“. Ово обухвата случајеве у којима једно или више мерења није усклађено са спецификацијом (4. случај, Слика 1).

1. октобар 2012. године

EURACHEM је објавио треће издање свог водича „Одређивање несигурности у аналитичким мерењима“. Ово издање, поред садржаја претходног издања, садржи и информације које су засноване на кретањима у прорачуну несигурности која се користи још од 2000. године. Додатни материјал обезбеђује:
- побољшане смернице за исказивање несигурности близу нуле;
- нова упутства за употребу Монте Карло метода за процену несигурности;
- побољшане смернице за коришћење података из ПТ активности и
- побољшане смернице за оцењивање усаглашености резултата са мерном несигурношћу.
Измењени водич се може преузети са EURACHEM сајта (www.eurachem.org)

10. јул 2012. године

Радна група Акредитационог тела Србије, формирана у циљу доношења става у вези исказивања опсега мерења у области испитивања грађевинских материјала, донела је следећи закључак:

- у случају када је стандардном методом испитивања дефинисан опсег мерења, а лабораторија је у стању да га испуни, опсег мерења се не исказује у обиму акредитације;
- у случају када је стандардном методом испитивања дефинисан опсег мерења, а лабораторија није у стању да га у потпуности испуни, опсег мерења се обавезно исказује у складу са могућношћу лабораторије;
- за физичке величине,које представљају резултат директног мерења, опсег мерења се обавезно исказује (на пример: маса, сила (опсег пресе адекватан за то испитивање), дужина, температура (нпр. код асфалта), притисак).

25. март 2012. године

У поступку акредитације лабораторија за испитивање које обављају периодична мерења емисије на стационарним изворима Акредитационо тело Србије оцењује и задовољење захтева SRPS CEN/TS 15675. С тим у вези, Акредитационо тело Србије је објавило документ Смернице за примену SRPS CEN/TS 15675 у поступку акредитације лабораторија за испитивање (АТС-УП20) који описује политику АТС-а у вези примене ове техничке спецификације.

18. јул 2011. године

Акредитационо тело Србије је дана 14. јула 2011. године прихватило предлог Радне групе у области електромагнетне компатибилности (ЕМС) у вези начина исказивања обима акредитације у овој области.

У EMC Прилогу су дати примери исказивања обима акредитације који ће бити и саставни део документа АТС-УП03, Смернице за исказивање обима акредитације лабораторија за испитивање.

Све акредитоване лабораторије за испитивање у овој области неопходно је да свој обим усагласе са усвојеним начином исказивања истог најкасније до 01.01.2012. године. Приликом достављања документације за реализацију надзорних оцењивања лабораторија је у обавези да достави предлог за корекцију обима усаглашен са усвојеним решењима. У поступку одлучивања о акредитацији АТС ће извршити корекцију издатих обима акредитације.

Информације за лабораторије за еталонирање

15.01.2018. године

План преласка на ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање

Након трогодишњег рада радне групе (ISO CASCO Working Group 44), ISO је 30. новембра 2017. године објавио треће издање стандарда ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025:2017).

О којим кључним разликама је реч, лабораторије за испитивање и лабораторије за еталонирање могу сазнати из брошуре коју је објавио ISO, а која је доступна на линку. У циљу промоције новог стандарда, ISO је објавио и видео

Резолуција (ILAC Resolution GA 20.15) из 2016. године прописује да је прелазни период за примену нове верзије стандарда три године од датума објављивања нове верзије.

ISO и ILAC су издали заједничко саопштење које акредитоване лабораторије могу пружити корисницима својих услуга као доказ да су обе верзије стандарда валидне током трогодишњег процеса транзиције. Саопштење се може преузети са следећег линка.

Вест о објављивању новог издања стандарда као и информација о прелазном периоду, објављена је на сајту Акредитационог тела Србије 04.12.2017. године, као прва од неколико информација, које су у плану да буду упућене лабораторијама.

Непосредно након објављивања новог издања међународног стандарда ISO/IEC 17025:2017, дана 28.12.2017. године, на сајту Института за стандардизацију је објављена информација да је као резултат рада комисије за стандарде и сродне документе KS CASCO, објављен српски стандард на српском језику SRPS ISO/IEC 17025:2017, који од 25.12.2017. године замењује SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Акредитованим лабораторијама за испитивање и акредитованим лабораторијама за еталонирање биће омогућено да докажу усаглашеност са новим издањем стандарда током редовних надзорних оцењивања или током поновног оцењивања. У изузетним случајевима, а на захтев лабораторије која на тај начин прихвата додатне трошкове, прелазак на ново издање стандарда може бити омогућено током посебног оцењивања, али само уколико Акредитационо тело Србије има расположиве ресурсе за такво оцењивање и у терминима који не угрожавају временске рокове одређене планом преласка.

Сопствени план преласка на акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017, лабораторије су у обавези да доставе Акредитационом телу Србије до 1. марта 2018. године.

Имајући у виду да је ILAC Резолуцијом GA 20.15 из новембра 2016. године за прелазак на акредитацију према новом издању стандарда утврђен прелазни период од три године од датума објављивања стандарда, у сарадњи са Саветом за акредитацију утврђен је следећи редослед активности који ће омогућити да се спроведу одговарајућа прилагођавања у циљу преласка на ново издање стандарда са циљем да од 1. децембра 2020. године буду важеће само акредитације према новом издању стандарда.

Активност:

Рок:

Финализирање анализе утицаја насталих промена

до краја јануара 2018.

Обука тренера у организацији EA LC

23-24. јануар 2018.

Обука запослених у АТС-у

фебруар 2018.

Усклађивање докумената система менаџмента

март 2018.

Треће обавештење лабораторијама са инструкцијама у вези документације која је потребна да се достави у циљу преласка на акредитацију према новом издању стандарда

април 2018.

Информативни семинар намењен лабораторијама са посебним освртом на најважније измене које је донело ново издање стандарда

април 2018.

Обука оцењивача и експерата за одлучивање

април 2018.

Почетак пријема пријава за акредитацију према новом издању стандарда, односно захтева за прелазак на акредитацију према новом издању стандарда

мај 2018.

Почетак оцењивања према новом издању стандарда

1. јул 2018.

Могућност коришћења опција: оцењивање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2006 или SRPS ISO/IEC 17025:2017

од 1. јула 2018. до 31. јула 2019.

Сва оцењивања само према SRPS ISO/IEC 17025:2017

од 1. августа 2019.

Крајњи рок до када ће се прихватати пријаве за прву акредитацију према SRPS ISO/IEC 17025:2006

31.12.2018.

Завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију према новом издању стандарда

30.06.2020.

Крајњи рок до када важи акредитација према SRPS ISO/IEC 17025:2006

30.11.2020.

13.09.2017. године

Обавештење лабораторијама за испитивање, лабораторијама за еталонирање и другим заинтересованим странама

Акредитационо тело Србије (АТС) је своје прве акредитације доделило 2000. године лабораторијама за испитивање, према тада важећем референтном документу за акредитацију лабораторија, SRPS ISO/IEC Упутству 25. Касније, 2001. године, АТС је започео да акредитује лабораторије према стандарду SRPS ISO/IEC 17025 и до данас је акредитовао више од 400 лабораторија.

У последњих 11 година, референтни документ за акредитацију лабораторија је био стандард SRPS ISO/IEC 17025, чије је последње издање у Институту за стандардизацију Србије(ИСС), објављено 2006. године. Велико искуство је стечено у примени и оцењивању поштовања захтева наведеног стандарда, како у акредитованим лабораторијама, тако и у АТС-у.

Због промена у окружењу у којем лабораторије послују, у Међународној организацији за стандардизацију (ISO) су 2015. године започеле активности на ревизији стандарда ISO/IEC 17025:2005 и тренутно је у току гласање за дефинитивни текст нацрта овог међународног стандарда, које се одвија паралелно у ISO-у и CEN-у. Гласање траје од 14.8.2017. до 09.10.2017. године. Објављивање стандарда на међународном нивоу планирано је за новембар/децембар 2017. године. Значајне промене у структури и садржини стандарда постоје у односу на тренутно важећу верзију стандарда.

Комисија за стандарде и сродне документе КS CАSCO, Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом ИСС, у чијем раду активно учествују и представници АТС-а, увелико ради на превођењу стандарда FDIS ISO/IEC 17025, како би корисницима био обезбеђен превод стандарда непосредно после објављивања на међународном нивоу.

Потпуније информације о стању ревизије стандарда ISO/IEC 17025 могу се наћи на страници ISS http://www.iss.rs/rs/news/news_279.html.

АТС позива све акредитоване лабораторије да прате стање ревизије стандарда ISO/IEC 17025 и да сходно својим потребама, благовремено започну са припремама за усклађивање свога рада са захтевима новог издања стандарда.

АТС ће, одмах након усвајања од стране Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC), одговарајуће резолуције за прелазак на акредитацију лабораторија према новом издању стандарда ISO/IEC 17025, објавити ново обавештење свим акредитованим лабораторијама о прелазном периоду и начину преласка на акредитацију код АТС-а, према будућем издању стандарда ISO/IEC 17025.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

3. март 2014. године

Објављене могућности мерења и еталонирања ДМДМ-а из области акустике

Међународни биро за тегове и мере (BIPM) је објавио могућности мерења и еталонирања (CMCs) Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ) из техничке области акустика, ултразвук и вибрације (AUV), подобласт звук у ваздуху.

Дана 27. фебруара 2014. године BIPM је признао могућности мерења и еталонирања (CMCs) за 12 услуга еталонирања које ДМДМ спроводи, а односе се на еталонирање лабораторијских еталон микрофона (LS1P и LS2P) примарном реципрочном методом еталонирања.

Листа могућности еталонирања ДМДМ-а је доступна на сајту BIPM-а на следећој адреси: (http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=1&Coun...).

1. јуни 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC- P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је израдио већи број смерница за поједине области испитивања и то: АТС-УП27, Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиолошка испитивања, и АТС-УП29, Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорна испитивања, као и АТС-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања којим се описује поступак контроле основних метролошких параметара који утичу на тачност мерења код мерила масе са неаутоматским функционисањем. Документа су намењена како телима за оцењивање усаглашености тако и оцењивачима АТС-а.

Захтеви за лабораторије, које желе да се акредитују за флексибилни обим акредитације, као и поступци које примењује АТС у поступку акредитације тих лабораторија, дефинисани су у АТС-УП28, Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације, документу који је усаглашен са ЕА 2/15 M. Флексибилност значи да је лабораторијама дата могућност да изврше промене у акредитованом обиму акредитације без претходно спроведеног оцењивања истих од стране АТС-а.

АТС акредитује и лабораторије које обављају узорковања, па су новим Упутством АТС-УП25, Акредитација за послове узорковања утврђени принципи оцењивања и акредитације за послове узорковања које спроводи АТС.

Сва документа ступају на снагу даном усвајања.

8. април 2013. године

Информација у вези садржаја извештаја о испитивању/уверења о еталонирању у случају да лабораторија даје изјаву о усклађености са спецификацијама

(засновано на документу ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification)

Информација је намењена оцењивачима Акредитационог тела Србије и лабораторијама које имају потребу да у својим извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању наведу и изјаву о усклађености са одговарајућим спецификацијама.

Наводи документа ILAC-G8:03/2009, Guidelines on the Reporting of Compliance with Specification омогућавају/објашњавају доследну примену појединих захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025 и то:

- лабораторије за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025, т. 5.10.3.1 б) којом се захтева да „извештаји о испитивању, када је то потребно за тумачење резултата испитивања, садрже..., ако је важно изјаву о испуњавању/ неиспуњавању захтева и/ или спецификација;

- лабораторије за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025, т. 5.10.4.2) којом се захтева да „ако се даје изјава о усклађености са спецификацијом, уверење о еталонирању мора да идентификује испуњене и неиспуњене захтеве спецификације“.

Изјаве о усклађености са захтевима и/или спецификацијама не сматрају се мишљењима и тумачењима у смислу стандарда SRPS ISO/IEC 17025. С тим у вези, када лабораторија у својим извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању даје такве изјаве, онда то мора бити означено на одговарајући начин (нпр. изјава о усклађености са спецификацијом, закључак или слично, али не „мишљење“, „тумачење“, као ни „мишљење и тумачење“).

Када у својим извештајима о испитивању/уверењима о еталонирању лабораторија наводи изјаву о усклађености са захтевима и/или спецификацијама, извештај о испитивању/уверење о еталонирању мора, између осталог, да садржи:

 • резултат испитивања/еталонирања са израженом проширеном мерном несигурношћу
 • ниво поверења за проширену мерну несигурност
 • напомену да се изјава о усклађености или неусклађености односи само на предмет испитивања/еталонирања (како би се избегло навођење на начин који може довести у забуну да се ради о контролисању или сертификацији производа) и
 • извор спецификације.

Када спецификација наводи интервал с горњом и доњом границом, изјава о усклађености или неусклађености може се дати само у случају када је однос интервала проширене мерне несигурности и интервала спецификације разумно мали и прикладан за намену (у смислу да је лабораторија способна да задовољи потребе корисника).

Понекад се резултат мерења може наводити без мерне несигурности и то само у оним случајевима где спецификација или законски пропис то изричито наглашава (нпр. где се напомиње да је мерна несигурност урачуната при одређивању граница).

Навођење Изјаве о усклађености са спецификацијом за појединачну величину 

Кад се резултат мерења, који укључује и проширену мерну несигурност, пореди са интервалом спецификације (доњом и горњом границом спецификације), могу се разликовати 4 случаја (Слика 1):
 • 1. случај: резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се испод горње границе спецификације, односно изнад доње границе спецификације;
 • 2. случај: резултат мерења налази се испод горње границе спецификације, односно изнад доње границе спецификације, али интервал проширене мерне несигурности прелази границу спецификације;
 • 3. случај: резултат мерења налази се изнад горње границе спецификације, односно испод доње границе спецификације, али интервал проширене мерне несигурности обухвата део интервала спецификације;
 • 4. случај: резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се изнад горње границе спецификације, односно испод доње границе спецификације.

Слика 1. Усклађеност са спецификацијом за горњу и доњу границу

У 1. случају може се јасно дати изјава о усклађености са спецификацијом - на пример: Усклађено – резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се унутар (испод горње или изнад доње) границе спецификације са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност. У 4. случају може се јасно дати изјава о неусклађености са спецификацијом - на пример: Неусклађено – резултат мерења с проширеном мерном несигурношћу налази се изван (изнад горње или испод доње) границе спецификације са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност. 

У 2. и 3. случају не може се доказати ни усклађеност ни неусклађеност. Прихватљива изјава у 2. случају би била да није могуће потврдити усклађеност са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, иако је резултат мерења испод горње границе. Само уколико постоји јасан захтев за изјавом о усклађености/неусклађености (нпр. прописано законском регулативом), онда се у 2. случају може навести „Усклађено – уз напомену да се усклађеност не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе и изван (изнад горње или испод доње) границе спецификације“, а у 3. случају „Неусклађено – уз напомену да се неусклађеност не може потврдити са нивоом поверења од 95% за проширену мерну несигурност, што значи да постоји могућност да се резултат мерења нађе унутар (испод горње или изнад доње) границе спецификације“.
 
Ако се добије резултат мерења, који је једнак граници спецификације, тада се поступа као за случај 3. Уколико лабораторија користи ниво поверења другачији од 95%, онда се изјава о усклађености/ неусклађености са спецификацијом мора ускладити с обзиром на коришћени ниво поверења.
 
Навођење Изјаве о усклађености са спецификацијом за више величина
 
Ако вредновање усклађености са спецификацијом обухвата више мерених величина, свака мерена величина треба да се вреднује независно једна од друге. Резултат сваког појединачног вредновања треба да се наведе посебно.
 
Целокупно вредновање усклађености са захтевима или спецификацијом може се изразити на један од следећих начина или њиховом комбинацијом:
 • „Све измерене вредности су у складу су са границом (границама) спецификације“ или „Предмет/узорак је у складу са захтевима“. Ово обухвата случајеве у којима су сва мерења у складу са спецификацијом (1. случај, Слика 1);
 • „За неке од измерених вредности није могуће дати изјаву о усклађености са спецификацијама“. Ово обухвата случајеве у којима за нека није могуће потврдити усклађеност/ неусклађеност са спецификацијом (2. и 3. случај, Слика 1);
 • „Неке измерене вредности нису у складу са спецификацијама“ или „Предмет/узорак није у складу са захтевима“. Ово обухвата случајеве у којима једно или више мерења није усклађено са спецификацијом (4. случај, Слика 1).
19. октобар 2012. године 

Прихватање мерних могућности ДМДМ у области еталонирања запремине

Обавештавамо кориснике да су мерне могућности (CMC) групе за запремину и проток Дирекције за мере и драгоцене метале у области еталонирања мерних средстава јединице запремине течности прихваћене и објављене на сајту BIPM, укупно 13 сервиса опсега мерење до 5.000 L (видети прилог).

Потврђеним мерним могућностима еталонирања обезбеђена је следивост еталона Републике Србије до међународног нивоа, а самим тим је пружена и могућност акредитованим лабораторијама да обезбеде следивост резултата еталонирања на начин документован Правилима АТС-а.

Објављене мерне могућности и за остале области еталонирања у Дирекцији за мере и драгоцене метале се могу наћи у бази података Међународног бироа за тегове и мере (BIPM) http://kcdb.bipm.org/AppendixC

7. јун 2012. године

На регионалној конференцији о акредитацији, одржаној у Аранђеловцу, Србија, 11. и 12. маја 2012. године у организацији Акредитационог тела Србије (АТС) у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта Европске уније „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“, одлучено је да АТС састави јединствену листу акредитованих лабораторија за еталонирање које постоје у региону коју ће регионална акредитациона тела објавити на својим вебсајтовима.

31. мај 2012. године

Свако проширење опсега мерења код лабораторија за еталонирање се сматра проширењем обима акредитације и у складу са тим Акредитационо тело Србије ће предузимати одговарајуће активности. Лабораторија је у обавези да поднесе Пријаву за проширење обима акредитације са свим неопходним припадајућим информацијама.

Приликом преиспитивања пријаве за проширење Акредитационо тело Србије ће, у зависности од опсега за које се тражи проширење, спровести оцењивање на лицу места уз сва неопходна осведочења или ће исто бити документационо оцењено. Уколико промена опсега мерења битно утиче на промену исказане могућности мерења (СМС), оцењивање ће бити реализовано уз обавезно осведочење на лицу места.

Препоручује се акредитованим лабораторијама за еталонирање да се оваква проширења реализују у поступку редовног надзорног оцењивања.

Информације за медицинске лабораторије

Веза између захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 и SRPS ISO/IEC 17025:2017

Акредитација медицинских лабораторија се одвија у складу са SRPS EN ISO 15189:2014 чију основу представљају захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 (веза између захтева ових стандарда дата је у Прилогу А стандарда SRPS EN ISO 15189:2014).

Током 2017. године ступило је на снагу ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 које има потпуно нову структуру, а и промењене захтеве у односу на претходно издање. Радна група за медицину ЕА Комитета за лабораторије је израдила упоредну листу захтева SRPS EN ISO 15189:2014 (EN ISO 15189:2012) и SRPS ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017). Листу можете погледати овде.

25.12.2018. године

Обавештење о објављивању ревидиране верзије документа ILAC G26:11/2018

Обавештавамо заинтересоване медицинске лабораторије да је објављена последња верзија ревидираног документа ILAC G26:11/2018 Guidance for the Implementation of a Medical Accreditation Scheme (Упутство за примену медицинске акредитационе шеме). Упутство се односи на рад акредитационих тела приликом акредитације медицинских лабораторија према стандарду ISO 15189. Документ се може погледати овде.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

22. јули 2014. године

Акредитационо тело Србије је израдило документ „Упоредни приказ захтева SRPS ISO 15189:2008 и SRPS EN ISO 15189:2014” у којем је дат приказ захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014 (EN ISO 15189:2012) Медицинске лабораторије-захтеви за квалитет и компетентност који нису, односно који су делимично садржани у претходној верзији овог стандарда SRPS ISO 15189:2008  (ISO 15189:2007).

Овај документ је намењен медицинским лабораторијама, које су акредитоване према стандарду SRPS ISO 15189:2008, ради лакшег усаглашавања са новом верзијом стандарда SRPS EN ISO 15189:2014.

Документ је доступан у рубрици Смернице/медицинске лабораторије.

Такође, престао је да важи документ АТС-УП 11, Захтеви које треба да испуне медицинске лабораторије акредитоване према SRPS ISO/IEC 17025:2006 да би се акредитовале према SRPS ISO 15189:2008.

31. март 2014. године

28. фебруара 2014. године Институт за стандардизацију Србије је објавио стандард SRPS EN ISO 15189:2014, Медицинске лабораторије - Захтеви за квалитет и компетентност. Овим стандардом повлачи се и замењује SRPS ISO 15189:2008.

У складу са тим, Међународна организација за акредитацију лабораторија, International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), је донела одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда EN ISO 15189 буде до 1. марта 2016. године када ће престати да важе све акредитације додељене према претходном издању стандарда.

Акредитационо тело Србије је планирало и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације медицинских лабораторија према SRPS EN ISO 15189:2014.

АТС ће започети са спровођењем оцењивања према SRPS EN ISO 15189:2014 од 1. септембра 2014. године и након тог периода неће примати нове пријаве за акредитацију према SRPS ISO 15189:2008. Лабораторијама, које су започеле поступак оцењивања према SRPS ISO 15189:2008, биће дата могућност да се изјасне у односу на које издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања.

Прелазни период за акредитоване медицинске лабораторије (акредитоване према SRPS ISO 15189:2008):

 • оцењивање акредитованих медицинских лабораторија у циљу потврђивања преласка/прилагођавања/усаглашавања са новим издањем стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања;
 • све медицинске лабораторије, које су акредитоване према SRPS ISO 15189:2008, су у обавези да припреме план преласка на нови стандард SRPS ISO 15189:2014 којим би се дефинисале активности које је неопходно спровести, као и временски период који је потребан за њихово спровођење. План се доставља АТС-у како би се ефикасно планирала реализација редовних надзорних оцењивања или оцењивања у сврху обнављања акредитације. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваком акредитованом лабораторијом понаособ;
 • крајњи рок за реализацију ових оцењивања је 1. август 2015. године и од овог датума АТС престаје да оцењује према SRPS ISO 15189:2008.

Након 1. марта 2016. године престају да важе све додељене акредитације према SRPS ISO/IEC 15189:2008. Акредитованим лабораторијама, које до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити суспендована и/или укинута. Према процедурама АТС-а време трајања суспензије је највише 6 месеци.

14. август 2013. године

Ново издање међународног стандарда ISO 15189

Ново издање међународног стандарда ISO 15189 – Медицинске лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност,  ISO 15189:2012, је објављено крајем 2012. године.

У складу са тим, Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) је донела одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO 15189 буде до 1. марта 2016. године.

Овим издањем стандарда (трећим до сада) повлачи се и замењује друго издање (ISO 15189:2007) које је технички ревидирано. Такође, овим издањем наставља се приближавање захтевима стандарда ISO/IEC 17025. Веза између ова два издања стандарда је приказана у Прилогу Б, ISO 15189:2012.

Захтеви за систем менаџмента у Поглављу 4, ISO 15189:2012, писани су језиком који је релевантан за рад медицинских лабораторија и испуњава принципе стандарда ISO 9001:2008, Системи менаџмента квалитетом – Захтеви, и у складу су са релевантним захтевима овог стандарда. Веза између тачака и поттачака овог издања стандарда ISO 15189 и оних у стандарду ISO 9001:2008 и стандарду ISO/IEC 17025:2005 приказана је у Прилогу А овог међународног стандарда.

Важно је истаћи и да су питања у вези животне средине повезана са активностима медицинских лабораторија уопштено решена у овом издању стандарда ISO 15189.

До краја 2013. године Институт за стандардизацију Србије ће објавити српски (SRPS) стандард ISO 15189 чиме ће се повући и заменити тренутно важеће издање стандарда SRPS ISO 15189:2008.

Акредитационо тело Србије ће планирати и предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације медицинских лабораторија према новом издању стандарда, на време узимајући у обзир датум изласка српског стандарда.

Оцењивање акредитованих медицинских лабораторија у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања са новим издањем стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваком акредитованом медицинском лабораторијом понаособ.

Након 1. марта 2016. године престају да важе све додељене акредитације према SRPS ISO/IEC 15189:2008.

1. јуни 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC- P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је израдио већи број смерница за поједине области испитивања и то: АТС-УП27, Смернице за акредитацију лабораторија за испитивање које обављају микробиолошка испитивања, и АТС-УП29, Смернице за примену SRPS ISO/IEC 17025 при оцењивању и акредитацији лабораторија које обављају сензорна испитивања, као и АТС-УП32, Интерна контрола основних метролошких параметара вага са неаутоматским функционисањем између два еталонирања којим се описује поступак контроле основних метролошких параметара који утичу на тачност мерења код мерила масе са неаутоматским функционисањем. Документа су намењена како телима за оцењивање усаглашености тако и оцењивачима АТС-а.

Захтеви за лабораторије, које желе да се акредитују за флексибилни обим акредитације, као и поступци које примењује АТС у поступку акредитације тих лабораторија, дефинисани су у АТС-УП28, Акредитација лабораторија за флексибилни обим акредитације, документу који је усаглашен са ЕА 2/15 M. Флексибилност значи да је лабораторијама дата могућност да изврше промене у акредитованом обиму акредитације без претходно спроведеног оцењивања истих од стране АТС-а.

АТС акредитује и лабораторије које обављају узорковања, па су новим Упутством АТС-УП25, Акредитација за послове узорковања утврђени принципи оцењивања и акредитације за послове узорковања које спроводи АТС.

Сва документа ступају на снагу даном усвајања.

март 2009. године

Акредитационо тело Србије је формирало документ АТС-УП 11, Захтеви које треба да испуне медицинске лабораторије акредитоване према SRPS ISO/IEC 17025:2006 да би се акредитовале према SRPS ISO 15189:2008 који је намењен акредитованим медицинским лабораторијама  акредитованим према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006, а које се припремају за акредитацију према стандарду намењеном за акредитацију медицинских лабораторија.

Информације за контролна тела

04.06.2018.

Прелазак на рад према новом издању Правилника о мерилима

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) је ступио на снагу 20. јануара 2018. године. Ступањем на снагу наведеног правилника престао је да важи Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16), као и метролошка упутства и правилници за одговарајуће врсте мерила.

На сајту Дирекције за мере и драгоцене метале, www.dmdm.rs објављено је 30.05.2018. измењено Тумачење у вези са применом Правилника о мерилима http://www.dmdm.rs/PDF/Tumacenje_u_vezi_sa_primenom_Pravilnika_o_merilima.pdf.

Правилник о мерилима („Службени гласник РС“ бр.3/18) (у даљем тексту нови Правилник) не доноси измене које би утицале на промене активности у телима за оцењивање усаглашености која обављају послове контролисања. С тим у вези, а у циљу преласка на рад према новом Правилнику, АТС ће поступити на следећи начин:

-сва акредитована контролна тела која у обимима акредитације имају Правилник о мерилима („Службени гласник РС“, бр. 63/13 и 95/16) потребно је да АТС-у доставе документацију којом доказају да су свој рад прилагодили захтевима новог Правилника;

-на основу достављене документације АТС ће верификовати настале промене/ усаглашавања оценом достављене документације и донети одговарајућу одлуку о акредитацији;

-за сва акредитована контролна тела која у својим обимима акредитације имају правилнике и метролошка упутства, биће извршена техничка корекција обима акредитације везивањем поменутих документа са ставом 6. члана 26. новог Правилника, а који се односе на поступке ванредног и редовног контролисања.

Овим саопштењем се мења саопштење објављено 16.05.2018. a у вези преласка на рад према новом издању Правилника о мерилима.  

14.02.2018.

Обавештење за контролна тела и сертификациона тела у области опреме под притиском

Акредитационо тело Србије је 19. јануара 2018. године у Палати Србије организовало састанак са акредитованим/именованим контролном и сертификационим телима у области опреме под притиском и покретне опреме под притиском. Састанку су присуствовали и представници Министарства рударства и енерегетике и Министарства привреде. На састанак су били позвани и представници ЈП “Електропривреда Србија” који нису присуствовали истом.

Састанак је инициран услед проблема уочених током редовних надзорних активности тела за оцењивање усаглашености у области опреме под притиском, као и учесталих приговора на рад акредитованих тела у овој области.

Акредитационо тело обавештава све заинтересоване стране о ставу, који је презентован и током састанка, да учествовање сертификационих тела и контролних тела тип А на тендерима у којима се траже услуге које укључују послове које наведена ТОУ не смеју да обављају (нпр. пројектовање, производњу, испоруку, монтирање, одржавања и сл. производа или групе производа који су предмет оцењивања усаглашености) у заједничким понудама представља директно угрожавање независности, односно неиспуњавање захтева за независност дефинисаних у референтним документима. Сертификациона тела и контролна тела тип А често прибегавају да учествују у таквим јавним набавкама и у разним конзорцијумима односно подносећи заједничку понуду са другим организацијама, како би задовољили услове тендера, једни да обаве активности нпр. пројектовања, а други оцењивања усаглашености опреме под притиском. Међутим, узимајући у обзир члан 81 став 7 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) по коме „понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу“, Акредитационо тело Србије сматра да и тај начин није примерен, јер доводи до потенцијалног ризика за угрожавање задовољења захтева из референтног стандарда. Наведени став се односи на сва сертификациона тела и контролна тела тип А.

Акредитационо тело Србије апелује на све учеснике у овом процесу, првенствено на јавна предузећа која користе услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености у области опреме под притиском и друге привредне субјекте који имају потребу за расписивањем тендера у области извршења услуга у вези опреме под притиском, да буду крајње обазриви како би формулацијом захтева јавних набавки, као и формулисањем техничке спецификације избегли да „приморавају“ акредитована тела за оцењивање усаглашености у тој области крше правила на основу којих су добили акредитацију.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

10.04.2017. године

Обавештење у вези акредитације тела за оцењивања усаглашености лифтова

У „Службеном гласнику РС”, број 15/17 од 2. марта 2017. године објављени су Правилник о безбедности лифтова и Правилник о прегледима лифтова у употреби. Ови правилници ступају на снагу 10. марта 2017. године.

Ступањем на снагу наведених правилника престаје да важи Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10).

Доносилац прописа је прописао да да инсталатер лифта, произвођач безбедносне компоненте или његов заступник у Републици Србији може најкасније до 1. јануара 2018. године да стави на тржиште лифтове и безбедносне компоненте на које се примењује Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17), који су пројектовани и израђени и чија је усаглашеност оцењена у складу са захтевима Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10). У вези са тим, на адреси http://www.tehnis.privreda.gov.rs, објављено је обавештење да тела за оцењивање усаглашености која су именована за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101/10), обављаће послове за које су именована, али у складу са новим правилником, од дана почетка његове примене до окончања поступка именовања у складу са новим правилником, а да захтев за именовање може да се поднесе најкасније до 10. јуна 2017. године. Исправе о усаглашености које су именована тела издала, односно које издају до почетка примене новог правилника, у поступцима оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101/10), важе и у складу са новим правилником, тј. најкасније до истека рока на који су издате.

Полазећи од наведеног, акредитована тела за оцењивање усаглашености према Правилнику о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10), због прелазног периода и због чињенице да су послови оцењивања усаглашености лифтова за које је потребна акредитација ради именовања, сада прописани у два правилника: Правилнику о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17) и Правилнику о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС”, број 15/17), могу да затраже од Акредитационог тела Србије проширење свог обима акредитације.

Акредитационо тело Србије од 15. априла 2017. године неће примати нове пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10). Акредитована тела за за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10), ће моћи да одржавају своје акредитације до 10. јуна 2017. године.

Пријаве за проширење обима акредитације, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17) и Правилника о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС”, број 15/17), акредитована тела за оцењивање усаглашености могу поднети Акредитационом телу Србије од 15. априла 2017. године.

Акредитационо тело Србије ће добијене пријаве решавати у поступку надзорног, поновног или оцењивања у сврху проширења обима акредитације кроз самосталан поступак, у зависности од тога шта је применљиво, а према потребама подносиоца пријаве.

Акредитационо тело Србије ће 10. јуна 2017. године свим телима за оцењивање усаглашености која су акредитована за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10) смањити обим акредитације за послове оцењивања усаглашености из правилника који је престао да важи, односно укинути акредитацију ако су акредитована за оцењивање усаглашености само по наведеном правилнику.

Пријаве за почетну акредитацију, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17) и Правилника о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС”, број 15/17), тела за оцењивање усаглашености могу поднети Акредитационом телу Србије од 15. априла 2017. године.

27.03.2017. године

Обавештење ТОУ у вези акредитације за системе за гашење пожара

Обавештење контролним телима и другим заинтересованим странама за акредитацију ТОУ, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16).

Акредитационо тело Сребије је, на захтев, добило тумачење наведеног Правилника (акт Министарства унутрашњих послова број 01-91/17-2, од 17. марта 2017. године).

Полазећи од наведеног тумачења Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), Правила акредитације ATС-ПА01, Смерницa за исказивање обима акредитације контролних тела АТС-УП05, тражени обим акредитације треба да буде исказан на начин приказан у табели.

На основу тумачења Министарства унутрашњих послова, Акредитационо тело Србије неће у поступку акредитације да проверава и оцењује испуњеност одредби чл. 19, 30, 36, 42, 48 и 54 Правилника, као ограничења при одређивању типа контролног тела. Одредбе тих чланова провераваће доносилад прописа приликом надзора над радом овлашћених контролних тела.

Контролним телима која су већ поднела пријаву за акредитацију/проширење обима акредитације, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), биће затражена допуна пријаве, ради усклађивања са захтевима у вези предмета контролисања, врсте контролисања и референтних документа за контролисање, који произилазе из тумачења Министарства унутрашњих послова.

Акредитована контролна тела могу поднети пријаву за проширење обима акредитације за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), почев од 28.03.2017. године.

Оцењивање по пријави за проширење обима акредитације АТС ће обавити током предстојећег редовног надзорног или поновног оцењивања ТОУ или на захтев ТОУ као засебно оцењивање по пријави за проширење обима акредитације.

Тела за оцењивање усаглашености могу поднети пријаву за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о посебним условима које морају испуњавати правна лица која добијају овлашћење за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација („Службени гласник РС“, бр. 52/15 и 59/16), почев од 28.03.2017. године. Оцењивање по пријави за акредитацију АТС ће обавити у редовном поступку.

 

26. јануар 2017. године

Обавештење у вези акредитације и оцењивања усаглашености према Правилнику о електромагнетској компатибилности и Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

У циљу усклађивања са Директивом 2014/30/ЕУ, која је у Европској унији почела да се примењује 20. априла 2016. године, министар привреде је донео нови Правилник о електромагнетској компатибилности, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 25/16. Овај правилник је ступио на снагу 17. марта 2016. године, а почиње да се примењује од 1. јула 2017. године.

У циљу усклађивања са Директивом 2014/35/ЕУ, која је у Европској унији почела да се примењује 20. априла 2016. године, министар привреде је донео нови Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 25/16. Овај правилник је ступио на снагу 17. марта 2016. године, а почиње да се примењује од 1. јула 2017. године.

Полазећи од наведеног, после 31.јануара 2017. године Акредитационо тело Србије неће примати нове пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 13/10).

Акредитована тела за за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), ће моћи да одржавају своје акредитације до 1. јула 2017. године.

Акредитационо тело Србије обавештава све заинтересоване стране да ће за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) од 01. фебруара 2017. године акредитовати сертификациона тела за сертификацију производа према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, у складу са мишљењем Министарства привреде Републике Србије (број 021-03-187/2016-07 од 10. новембра 2016. године) достављеном Акредитационом телу Србије.

Пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) од 01.02.2017. године, се могу поднети у поступцима почетног, надзорног, поновног или оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће 1. јула 2017. године свим телима за оцењивање усаглашености која су акредитована за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) смањити обим акредитације за активности оцењивања усаглашености из правилника који престају да важе, односно укинути акредитацију ако су акредитована за оцењивање усаглашености само по наведеним правилницима.

31. август 2015. године

Информација у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености, за потребе именовања за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13)

Од 1. јула 2015. године почела је примена Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13) (у даљем тексту: Правилник), о чему је објављено саопштење на www.tehnis.privreda.gov.rs.

У саопштењу је наведено да до именовања тела за спровођење поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, тела за оцењивање усаглашености, акредитована за испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN ISO 3744:2008, могу домаћим произвођачима или, када је примењиво, заступницима иностраних произвођача издавати исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6, 7 или 8 Правилника, под условима наведеним у саопштењу.

Акредитационо тело Србије обавештава сва заинтересована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), да ће од 1. октобра 2015. године примати пријаве за акредитацију ТОУ за послове оцењивања усаглашености, према члану 11 Правилника, из Прилога 6, 7 или 8 Правилника.

За наведене послове оцењивања усаглашености се могу акредитовати ТОУ према стандардима SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021, у зависности од врсте активности које је потребно да се спроведу у поступцима оцењивања усаглашености, према наведеним прилозима Правилника.
Акредитације се могу добити у поступцима почетног, поновног или оцењивања по пријави за проширење већ додељеног обима акредитације, а добијени акти о акредитацији ће служити као докази о оспособљености за спровођење оцењивања усаглашености према Правилнику, у поступку именовања ТОУ.

Додатно, у складу са политиком Европске организације за акредитацију (ЕА), исказаном у документу EA-2/17 INF: 2014, који се односи на акредитацију ТОУ за потребе нотификовања, а у договору са Министарством привреде (акт Министарства привреде број 110-00-165/2015-07 од 22.07.2015. године), утврђено је да ће се за потребе именовања, као доказ компетентности и оспособљености ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Прилога 6 и 7 Правилника, осим напред наведених, прихватати и акта о акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IЕС 17025 за лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744 уколико су у поступку акредитације извршена додатна оцењивања ради потврђивања испуњености захтева из Прилога 9 Правилника.

С тим у вези, Акредитационо тело Србије даје могућност да акредитоване лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744, од 1. октобра 2015. године (a по потреби и раније, уколико им је редовно надзорно оцењивање планирано пре 1. октобра 2015. године) поднесу пријаву за проширење обима акредитације за потребе именовања за оцењивање усаглашености према члану 11 Правилника по поступцима оцењивања усаглашености из Прилога 6 или 7 Правилника. Оцењивање по поднетој пријави ће се обавити током редовног надзорног оцењивања или у одвојеном поступку по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Оцењивање лабораторија ће обухватити оцењивање њихове техничке компетентности, односно оцењивање способности и процедура, да на основу провера и оцена прописаних Правилником, добијених – измерених резултата испитивања буке, донесу одлуку да ли су испуњени захтеви из Правилника. У том циљу, лабораторије треба да, поред свих захтева стандарда SRPS ISO/IЕС 17025, додатно испуне и захтеве из тачака 4.1, 7.5 и 7.6 стандарда SRPS ISO/IEC 17065 што ће бити проверено током додатног оцењивања по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Акредитованим лабораторијама за испитивање, којима у наведеном поступку буде проширен обим акредитације, биће издат нови – проширени Обим акредитације, који ће поред уобичајених информација и података, садржати јасне наводе да је лабораторија, за оцењивање усаглашености у складу са Правилником, додатно оцењена и према релевантним захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065.

Образац Пријаве за проширење обима акредитације лабораторија за испитивање за потребе именовања, се налази на ДОДАТАК Д.1.1А, ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025), САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМЕНОВАЊА. Попуњен и потписан образац Пријаве са траженим прилозима се доставља на адресу АТС-а.

18. јун 2015. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације у вези са применом Правилника о покретној опреми под притиском

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације у складу са Правилником о покретној опреми под притиском (објављен у Службеном гласнику РС број 30/2014 од 14.03.2014. године), а уз консултације са Управом за транспорт опасног терета, да ће обими акредитације са повученим прописима (Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримоване, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/80 и 9/86, „Службени лист СРЈ“, бр. 21/94, 56/95 и 1/03 и „Службени гласник РС“, број 8/12) и Наредба о обавезном атестирању челичних боца за пропан- бутан гас са вентилом („Службени лист СФРЈ“, број 44/87), важити до завршетка поступка акредитације, а најкасније до 30.09.2015. године, када ће Акредитационо тело Србије донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе.

14. мај 2014. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези правилника о покретној опреми под притиском

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености и подносиоце пријаве за акредитацију да, сходно објављеном Правилнику о покретној опреми под притиском (објављен у Службеном гласнику РС број 30/2014 од 14.03.2014.), од дана почетка примене овог правилника (1. јуна 2014. године) престају да важе Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримоване, течне и под притиском растворене гасове („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/80 и 9/86, „Службени лист СРЈ“, бр. 21/94, 56/95 и 1/03 и „Службени гласник РС“, број 8/12) и Наредба о обавезном атестирању челичних боца за пропан- бутан гас са вентилом („Службени лист СФРЈ“, број 44/87). Правилником (члан 16) је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до првог наредног периодичног контролисања, односно међуконтролисања или ванредне провере, а најкасније до 1. јуна 2019. године.

Узимајући у обзир наведено, а уз консултацију са Управом за транспорт опасног терета, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јуна 2014. године, у обимима акредитације тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да се акредитују према новом Правилнику, наведене прописе означити као „повучене“. Обими акредитације са повученим прописима важиће до завршетка поступака акредитације према новом Правилнику, а најкасније до 31.05.2015. године када ће Акредитационо тело Србије донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације, оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе. Телима за оцењивање усаглашености, која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе, а који не изразе намеру да се акредитују према новом Правилнику, Акредитационо тело Србије ће почев од 1. јуна 2014. године донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације.

Имајући у виду да је, у складу са Правилником (члан 10), акредитација према SRPS ISO/IEC 17020 један од услова за именовање тела, за сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о покретној опреми под притиском, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног, поновног и оцењивања у сврху проширења обима акредитације. Приликом исказивања обима акредитације, тела за оцењивање усаглашености у колони „референтна документа“ за сваки од тражених поступка оцењивања усаглашености (врста контролисања) наводе правилник, тачке ADR/RID/ADN у којима су описани поступци оцењивања усаглашености и конкретан/е стандард/е на које се позивају ADR/RID/ADN.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „типа А“, да би била и именована у складу са Правилником. На сајту Управе за транспорт опасног терета (www.utot.gov.rs) је објављен позив привредним друштвима заинтересованим да буду именовани за оцењивање усаглашености покретне опреме под притиском и позив заинтересованим лицима за подношење захтева за добијање овлашћења.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања покретне опреме под притиском уз напомену да исте не могу бити именоване од стране Управе за транспорт опасног терета и уз услов да њихова акредитација не доводи до забуне на тржишту.

20. септембар 2013. године

Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Службени гласник РС”, број 17/13) ступио је на снагу 1. марта 2013. године. Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) је у складу са тим издала Обавештење о прелазном периоду Правилника о вагама са неаутоматским функционисањем.

Правилник о мерилима („Службени гласник РС”, број 63/13) ступио је на снагу 27. јула 2013. године. ДМДМ је у складу са тим издала Обавештење о прелазном периоду Правилника о мерилима.

30. јул 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC-P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је изменио и следећа документа:

- АТС-УП05, Смернице за исказивање обима акредитације контролних тела дефинишући начин исказивања обима у случају да постоји оправдана потреба контролног тела да оцењивање усаглашености спроводи на основу референтних докумената, која су повучена из употребе, као и

- АТС-УП22, Смернице за примену Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл. гласник РС“ бр.87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености у којима је продужен рок за задовољење захтева везаних за компетентност особља.

Такође, дефинисане су активности везане за прелазни период за ново издање SRPS ISO/IEC 17020:2012.

Сва документа ступају на снагу даном усвајања.

30. јул 2013. године

Мишљење Министарства финансија и привреде о примени Правилника о личној заштитној опреми

Обавештавамо наша акредитована тела за оцењивање усаглашености да је Министарство финансија и привреде, МФП (садашње Министарство привреде), објавило мишљење о примени Правилника о личној заштитној опреми - рад тела за оцењивање усаглашености у периоду након 1. јула 2013. године.

За више више информација посетите: http://www.tehnis.mfp.gov.rs

2. јул 2013. године

Oбавештење контролним телима у области мерила

Министарство финансија и привреде, као надлежно министарство за овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила, је дописом бр. 011-00-145/2013-33 од 19. јуна 2013. године обавестило Акредитационо тело Србије о следећем:

 • мерила, која нису наведена у члану 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Сл. гласник РС“ број 49/10), не могу се оверавати, односно не могу се контролисати према важећим метролошким прописима (правилницима о метролошким условима и метролошким упутствима за преглед). Иста се могу испитивати, односно еталонирати у складу са одговарајућим референтним документима у којима је дат метод испитивања, односно еталонирања. Изузетак представљају ваге за грађевинске сврхе;
 • овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила вршиће се само за оне привредне субјекте и друга правна лица, која су акредитована за обављање послова оцењивања усаглашености (контролисања), и то искључиво у складу са важећим прописима, којима су уређени метролошки услови/захтеви и начин утврђивања испуњености метролошких услова/захтева (правилницима о метролошким условима и метролошким упутствима за преглед), а не и према другим документима као што су директиве, интерни поступци, стандарди, инструкције произвођача, OIML R и сл.;
   
 • неће се вршити овлашћивање привредних субјеката и других правних лица за обављање послова оверавања мерила за која не постоје важећа метролошка упутства за преглед;
   
 • за послове оверавања мерила могу се овластити само привредни субјекти и/или друга правна лица (тело за оцењивање усаглашености), које је акредитовано према стандарду SRPS ISO/IEC 17020 и коме је у обиму акредитације као предмет контролисања утврђено мерило из члана 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања, а као референтни документи, према којима обавља контролисање, искључиво одговарајући метролошки прописи (правилници о метролошким условима и метролошка упутства за преглед);
 • тела за оцењивање усаглашености, која се у области мерила акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, чине то искључиво за потребе испуњавања једног од услова за овлашћивање за обављање послова оверавања мерила и у складу са прописима та тела не могу обављати послове контролисања.

На основу напред наведеног дописа Министарства финансија и привреде, Акредитационо тело Србије је донело следећу одлуку за сва контролна тела у области мерила:

 1. АТС ће свим контролним телима, која су акредитована за контролисање мерила која нису наведена у члану 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Сл. гласник РС“ број 49/10), смањити обим акредитације за ова мерила, односно укинути акредитацију, почев од 15. августа 2013. године. За предмете, који су у поступцима одлучивања  до 14. августа 2013. године, АТС ће вршити смањивање обима акредитације, односно укидање акредитације у поступку одлучивања. Изузетак представљају ваге за грађевинске сврхе које ће и даље фигурисати у обимима акредитације.
   
 2. АТС ће свим контролним телима, која у обимима акредитације поред важећих прописа којима су уређени метролошки услови/захтеви и начин утврђивања испуњености метролошких услова/захтева (правилници о метролошким условима и метролошка упутства за преглед) имају и друга референтна документа (нпр. интерни поступци, стандарди, инструкције произвођача, OIML R и сл.), извршити корекције обима акредитације изостављањем оних докумената, која нису метролошки прописи,  почев од 15. августа 2013. године. За предмете, који су у поступцима одлучивања до 14. августа 2013. године, АТС ће вршити корекције обима акредитације у поступку одлучивања.
   
 3. АТС је утврдио 1. октобар 2013. године као рок до којег акредитована контролна тела, која у обимима акредитације немају важећа метролошка упутства за преглед већ друга референтна документа (нпр. директиве, интерни поступци, стандарди, инструкције произвођача, OIML R и сл.), треба да усагласе методу контролисања према важећем метролошком упутству за преглед. До тог датума акредитована контролна тела су у обавези да обавесте АТС у вези са усаглашавањем методе контролисања и доставе информације/документа у вези са истим. АТС ће разматрати достављене информације/документа након чега ће донети одлуку о начину верификације начињених измена/промена (што може укључити и оцењивање). За контролна тела, која не доставе информације и документа до 1. октобра 2013. године, АТС ће донети одлуку о укидању, односно смањењу обима акредитације. За акредитована контролна тела, која доставе информације и документа у наведеном року, АТС ће донети одговарајућу одлуку најкасније до 1. децембра 2013. године у зависности од активности које треба да спроведе.
   
 4. АТС ће свим акредитованим контролним телима, која у обимима акредитације имају мерила за која не постоје важећа метролошка упутства за преглед, извршити суспензију у делу обима акредитације, која се односи на мерила за која не постоје важећа метролошка упутства за преглед, почев од 15. августа 2013. године. За предмете, који су у поступцима одлучивања до 14. августа 2013. године, АТС ће доносити одлуке о суспензији у поступку одлучивања.
   
 5. АТС ће, при одлучивању о акредитацији након спроведеног почетног оцењивања и оцењивања у сврху проширења акредитације, узимати у обзир обавештење Министарства финансија и привреде бр. 011-00-145/2013-33 од 19. јуна 2013. године.

25. април 2013. године

Информација у вези са захтевима при мерењу буке у животној средини

Информација је намењена оцењивачима Акредитационог тела Србије и лабораторијама, које врше мерење буке, а настала је као резултат рада радне групе АТС-а са циљем уједначавања ставова у вези захтева који се односе на: праћење метеоролошких параметара при мерењу буке, садржаја извештаја о испитивању буке и периода еталонирања калибратора који се користи  при мерењу буке.

Праћење метеоролошких параматара при мерењу буке:

Метеоролошки параметри који су мерљиви: температура, барометарски притисак, влажност и брзина ветра мере се директно на локацији испитивања, при чему лабораторија на лицу места бележи и присуство падавина. Остали метеоролошки параметри: правац ветра и облачност се преузимају са званичног сајта Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ). Параметри, које лабораторија мери, мере се опремом која је еталонирана у складу са успостављеним програмом еталонирања. Исто је неопходно, јер су метеоролошки параметри неопходни за прорачун мерне несигурности резултата мерења.

Садржај извештаја о испитивању буке:

Извештај о испитивању буке мора садржати елементе који су дати у т.5.10.2 SRPS ISO/IEC 17025:2006 (Напомена: исти нису у супротности са захтевима Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010), члан 3). Поред осталог, а сходно Правилнику о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/2010), извештај о испитивању треба да садржи утврђене, односно измерене метеоролошке параметре. Захтевани метеоролошки параметри утврђени су у стандардима према којима се врши мерење буке у животној средини - SRPS ISO 1996-1 (т.8.2.1) и SRPS ISO 1996-2 (т.12).

Период еталонирања калибратора:

Неопходно је поштовати препоруку стандарда SRPS ISO 1996-2 (т. 5.2) као документа према којем се врши мерење буке и према којем се калибратор еталонира најмање једанпут годишње. Ова утврђена фреквенција еталонирања калибратора на годину дана није у супротности са условима Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке („Сл. гласник РС", бр. 72/2010), а који у члану 3 дефинише да „опрема мора да буде еталонирана сваке две године од стране акредитоване лабораторије“.

9. април 2013. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези Правилника о личној заштитној опреми

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном Правилнику о личној заштитној опреми (објављен у Службеном гласнику РС број 100 из 2011. године), од дана почeтка примене овог Правилника (1. јула 2013. године) престају да важе одређени прописи из области коју регулише овај Правилник. Правилником је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до истека рока важности исправе у складу са тим прописом, а најкасније до 1. јула 2013. године.

Узимајући у обзир наведено, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јула 2013. године, донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе.

За сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о личној заштитној опреми, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања, односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће, у зависности од поступка оцењивања усаглашености које тело за оцењивање усаглашности спроводи, акредитовати тела за оцењивање усаглашености по захтевима следећих стандарда за акредитацију:

 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 11 Правилника (преглед типа ЛЗО) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 12 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу интерне контроле производње и надгледаног испитивања производа у насумичним интервалима) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 13 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу гаранције квалитета процеса производње-обезбеђење квалитета производње) - према стандарду SRPS ISO/IEC 17021.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „тип А“ да би била и именована у складу са Правилником.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања личне заштитне опреме за потребе заинтересованих страна уз напомену да само именована тела за оцењивање усаглашености могу издавати исправе о усаглашености из чланова 11-13 Правилника.

Списак повучених прописа сходно члану 24 Правилника о личној заштитној опреми:

 1. Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/82 и 43/82);
 2. Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
 3. Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за дисање („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/87);
 4. Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове  и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 5. Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 6. Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
 7. Правилник о техничким и другим захтевима за  лична заштитна средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), осим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која се односи на кациге и везире за возаче моторних возила на два или три точка.

6. децембар 2012. године

Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17020:2012 - Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection објављено је 1. марта 2012. године.

У складу са тим,  Међународна организација за акредитацију лабораторија, International Laboratory Accreditation Co-operation (ILAC), је донела одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17020 буде 3 године од датума издања из 2012. године, односно до 1. марта 2015. године.

Структура стандарда ISO/IEC 17020:2012 усклађена је осталим стандардима из серије стандарда ISO/IEC 17000. У новом издању стандaрда имплементирани су делови смернице IAF/ILAC A4, као и обавезни захтеви из ISO/PAS докумената и то: захтеви у вези непристрасности из ISO/PAS 17001, захтеви о поверљивости из ISO/PAS 17002, захтеви о жалбама и приговорима из ISO/PAS 17003, као и захтеви о уређивању система менаџмента из ISO/PAS 17005. Такође, ово издање стандарда садржи и већи број дефиниција (нпр. шеме контролисања, систем контролисања, итд.) које ће помоћи бољем разумевању захтева стандарда.

ISO/IEC 17020:2012 обухвата измене/промене које су садржане у следећим захтевима:

4.1.3 Идентификација ризика по непристрасност контролног тела;
4.1.4 Отклањање или свођење ризика по непристрасност на најмању могућу меру;
Прилог А– напомена: дата појашњења – изузеци који не представљају сукоб који би се одразио на независност контролних тела;
4.2.1 Правно преузимање обавеза за менаџмент информацијама у контролном телу; унапред информисање клијента о информацијама које ће бити јавно доступне;
5.1.4 Одговарајућа средства (нпр. осигурање или резервна средства);
5.2.5 Располагање са једном или више особа у улози техничког руководиоца;
6.1.5 Документоване процедуре за избор, обуку, званично овлашћивање и праћење контролора и другог особља укљученог у активности контролисања;
6.1.6 Менторски период рада са искусним контролором;
6.1.8 Праћење перформанси свих контролора и другог особља; резултати праћења рада узимају се у обзир при планирању обука;
7.1.1 Обавештавање клијента уколико метод контролисања који је клијент предложио није одговарајући;
7.3.2 Интерна следивост извештаја/сертификата о контролисању до контролора који су изводили контролисање;
7.4.2 Обавезни елементи који се приказују у извештају/сертификату о контролисању; изјава о усаглашености обавезан елемент само када је то применљиво;
7.5.2 Опис процеса поступања са приговорима и жалбама на располагању свим заинтересованим странама;
7.6 Процес са приговорима и жалбама (прописани минимални елементи и методе процеса, захтеви за извештавање о напредовању и резултатима);
8.1.1. Опције А и Б за уређење система менаџмента;
8.3.2. Процедуре управљања документима;
8.5.3 Излазни елементи преиспитивања;
8.7.4 Садржај процедуре за корективне мере;
8.8.Превентивне мере (захтев за процедуром, садржај процедуре).

23. маја 2012. године Институт за стандардизацију Србије је објавио стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012 Оцењивање усаглашености – Захтеви за рад различитих типова тела која обављају контролисање. Овим стандардом повлачи се и замењује SRPS ISO/IEC 17020:2002.

Акредитационо тело Србије је планирало и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020:2012.

АТС ће започети са спровођењем оцењивања према SRPS ISO/IEC 17020:2012 од 01.03.2013. године и након тог периода неће примати нове пријаве за акредитацију према SRPS ISO/IEC 17020:2002. Контролним телима, која су започела поступак оцењивања према SRPS ISO/IEC 17020:2002, биће дата могућност да се изјасне у односу на које издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања. После 01.10.2013. године АТС неће додељивати нове акредитације према SRPS ISO/IEC 17020:2002.

Оцењивање акредитованих контролних тела у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања, а најкасније до 01.09.2014. године. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим контролним телом понаособ.

После 01.03.2015. године престају да важе све додељене акредитације према SRPS ISO/IEC 17020:2002. Акредитованим контролним телима, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити суспендована и/или укинута. Према процедурама АТС-а време трајања суспензије је највише 6 месеци.

19. јул 2012. године

Исправе које издају акредитована односно овлашћена тела за обављање послова оверавања мерила

Овлaшћена тела за обављање послова оверавања мерила (у даљем тексту: ОТ) обавезно издају следећа документа о оверавању мерила:

-записник о прегледу, односно оверавању мерила у складу са Правилником о оверавању мерила („Службени гласник РС“, број 1/12) и

-уверење о оверавању мерила у складу са чланом 21., став 1. Закона о метрологији („Службени гласник РС“, број 30/10), чланом 9. став 1. Правилника о оверавању мерила („Службени гласник РС“, број 1/12) и чл. 1, 10, 12. и 14. Правилника о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила („Службени гласник РС“, број 57/11) којим је прописана садржина и образац тог уверења.

ОТ, које је претходно акредитовано за контролисање мерила, која у складу са Правилником о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Службени гласник РС“, број 49/10), подлежу обавези оверавања може, поред наведених докумената о оверавању мерила, издавати и извештај о контролисању.

ОТ, односно акредитовано контролно тело, може након обављеног посла изабрати једну од следећих комбинација докумената које издаје:

1) Записник о прегледу, односно оверавању мерила који мора да садржи све елементе прописане чланом 10. Правилника о оверавању мерила, Извештај о контролисању који садржи све неопходне елементе EA IAF/ILAC-А4:2004, EA IAF/ILAC Guidance on the Application of ISO/IEC 17020:1998 и уверење о оверавању мерила према прописаном обрасцу УОМОТ који је одштампан уз Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила,
или
2) Записник о прегледу, односно оверавању мерила који мора да садржи све елементе прописане чланом 10. Правилника о оверавању мерила, као и остале неопходне елементе предвиђене за извештај о контролисању према EA IAF/ILAC-А4:2004, EA IAF/ILAC Guidance on the Application of ISO/IEC 17020:1998 и уверење о оверавању мерила према прописаном обрасцу УОМОТ који је одштампан уз Правилник о врсти, облику и начину стављања државних жигова који се употребљавају при оверавању мерила.
Све напред поменуто је примењиво уколико мерило испуњава прописане захтеве.

Уколико мерило не испуњава прописане захтеве ОТ, односно акредитовано контролно тело је у обавези да донесе решење о одбијању оверавања мерила у складу са чланом 21. ст. 3. и 4. Закона о метрологији.

25. мај 2012. године

Обавештавају се тела за оцењивање усаглашености да је Акредитационо тело Србије (АТС) издало 15. маја 2012. године документ Смернице за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености.

Овај документ даје неопходна објашњења за примену Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11) од стране АТС-а у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености према захтевима овог Правилника. Оцењивање према захтевима овог Правилника обавиће се у поступку почетног/поновног оцењивања или у поступку проширења обима акредитације за сва до сада акредитована тела за оцењивање усаглашености.

Информације за сертификациона тела за сертификацију производа

09.12.2018. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 42. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2018. године

У периоду од 21. до 22. новембра 2018. године у Букурешту, Румунија, је одржано 42. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције коjе су битне за рад сертификационих тела која сертификују производе:

EA Resolution 2018 (42) 18

Генерална скупштина je усвојила следеће резолуције, које су усвојене на Генералној скупштини IAF-a у оквиру 22. Заједничког годишњег заседања IAF/ILAC-a у Сингапуру у октобру 2018. године, за примену од стране ЕА и њених чланица:

IAF Резолуција 2018-13 – Неакредитована сертификација  производа где је ТОУ акредитован за исти обим – на основу препоруке Техничког комитета Генерална скупштина је усвојила одлуку да акредитациона тела - чланице IAF-а морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ која сертификују производе, којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију производа за обим за који су акредитована. Рок за примену наведеног је три године, почевши од 31. октобра 2018.

Поред тога, ТОУ која сертификују производе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и/или да се позову на статус акредитације ТОУ, укључујући и идентификацију АТ, а најкасније до 31. октобра 2020. године.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу (АТ) и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

IAF Резолуција 2018-17 - Датум преласка за ISO и IEC публикације - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да усвоји да датум почетка и завршетка свих будућих IAF транзиционих периода буде последњи дан у месецу објављивања, који је наведен у ISO и IEC стандарду.

14.02.2018.

Обавештење за контролна тела и сертификациона тела у области опреме под притиском

Акредитационо тело Србије је 19. јануара 2018. године у Палати Србије организовало састанак са акредитованим/именованим контролном и сертификационим телима у области опреме под притиском и покретне опреме под притиском. Састанку су присуствовали и представници Министарства рударства и енерегетике и Министарства привреде. На састанак су били позвани и представници ЈП “Електропривреда Србија” који нису присуствовали истом.

Састанак је инициран услед проблема уочених током редовних надзорних активности тела за оцењивање усаглашености у области опреме под притиском, као и учесталих приговора на рад акредитованих тела у овој области.

Акредитационо тело обавештава све заинтересоване стране о ставу, који је презентован и током састанка, да учествовање сертификационих тела и контролних тела тип А на тендерима у којима се траже услуге које укључују послове које наведена ТОУ не смеју да обављају (нпр. пројектовање, производњу, испоруку, монтирање, одржавања и сл. производа или групе производа који су предмет оцењивања усаглашености) у заједничким понудама представља директно угрожавање независности, односно неиспуњавање захтева за независност дефинисаних у референтним документима. Сертификациона тела и контролна тела тип А често прибегавају да учествују у таквим јавним набавкама и у разним конзорцијумима односно подносећи заједничку понуду са другим организацијама, како би задовољили услове тендера, једни да обаве активности нпр. пројектовања, а други оцењивања усаглашености опреме под притиском. Међутим, узимајући у обзир члан 81 став 7 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) по коме „понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу“, Акредитационо тело Србије сматра да и тај начин није примерен, јер доводи до потенцијалног ризика за угрожавање задовољења захтева из референтног стандарда. Наведени став се односи на сва сертификациона тела и контролна тела тип А.

Акредитационо тело Србије апелује на све учеснике у овом процесу, првенствено на јавна предузећа која користе услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености у области опреме под притиском и друге привредне субјекте који имају потребу за расписивањем тендера у области извршења услуга у вези опреме под притиском, да буду крајње обазриви како би формулацијом захтева јавних набавки, као и формулисањем техничке спецификације избегли да „приморавају“ акредитована тела за оцењивање усаглашености у тој области крше правила на основу којих су добили акредитацију.

30.08.2017. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију производа која сертификују опрему и заштитне системе намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Новим Правилником о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 10/17 - у даљем тексту: ATEX правилник), на основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 36/09), у правни систем Републике Србије преузета је Директива 2014/34/ЕУ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2014. године о усаглашавању законодавстава држава чланица у вези са опремом и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама. ATEX правилником прописују се захтеви за производе намењене за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама, као и поступци оцењивања усаглашености које обезбеђује произвођач, односно увозник, пре стављања производа на тржиште и/или у употребу у Републици Србији. Такође је Oбјављен нови Списак српских стандарда из области опреме и заштитних система намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама у „Службеном гласнику РС”, број 72/17 од 26. јула 2017. године

Полазећи од наведеног, после 31 августа 2017. године Акредитационо тело Србије неће примати нове пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 1/13).

Пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 10/17) од 31 авугста 2017. године, се могу поднети у поступцима почетног, надзорног, поновног или оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће 01.11.2017. године свим телима за оцењивање усаглашености која су акредитована за послове оцењивања усаглашености из Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Службени гласник РСˮ, број 1/13) смањити обим акредитације за активности оцењивања усаглашености из правилника који престајe да важи, односно укинути акредитацију ако су акредитована за оцењивање усаглашености само по наведеном правилнику.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

10.04.2017. године

Обавештење у вези акредитације тела за оцењивања усаглашености лифтова

У „Службеном гласнику РС”, број 15/17 од 2. марта 2017. године објављени су Правилник о безбедности лифтова и Правилник о прегледима лифтова у употреби. Ови правилници ступају на снагу 10. марта 2017. године.

Ступањем на снагу наведених правилника престаје да важи Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10).

Доносилац прописа је прописао да да инсталатер лифта, произвођач безбедносне компоненте или његов заступник у Републици Србији може најкасније до 1. јануара 2018. године да стави на тржиште лифтове и безбедносне компоненте на које се примењује Правилник о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17), који су пројектовани и израђени и чија је усаглашеност оцењена у складу са захтевима Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, бр. 101/10). У вези са тим, на адреси http://www.tehnis.privreda.gov.rs, објављено је обавештење да тела за оцењивање усаглашености која су именована за обављање послова оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101/10), обављаће послове за које су именована, али у складу са новим правилником, од дана почетка његове примене до окончања поступка именовања у складу са новим правилником, а да захтев за именовање може да се поднесе најкасније до 10. јуна 2017. године. Исправе о усаглашености које су именована тела издала, односно које издају до почетка примене новог правилника, у поступцима оцењивања усаглашености у складу са Правилником о безбедности лифтова („Службени гласник РС“, број 101/10), важе и у складу са новим правилником, тј. најкасније до истека рока на који су издате.

Полазећи од наведеног, акредитована тела за оцењивање усаглашености према Правилнику о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10), због прелазног периода и због чињенице да су послови оцењивања усаглашености лифтова за које је потребна акредитација ради именовања, сада прописани у два правилника: Правилнику о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17) и Правилнику о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС”, број 15/17), могу да затраже од Акредитационог тела Србије проширење свог обима акредитације.

Акредитационо тело Србије од 15. априла 2017. године неће примати нове пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10). Акредитована тела за за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10), ће моћи да одржавају своје акредитације до 10. јуна 2017. године.

Пријаве за проширење обима акредитације, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17) и Правилника о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС”, број 15/17), акредитована тела за оцењивање усаглашености могу поднети Акредитационом телу Србије од 15. априла 2017. године.

Акредитационо тело Србије ће добијене пријаве решавати у поступку надзорног, поновног или оцењивања у сврху проширења обима акредитације кроз самосталан поступак, у зависности од тога шта је применљиво, а према потребама подносиоца пријаве.

Акредитационо тело Србије ће 10. јуна 2017. године свим телима за оцењивање усаглашености која су акредитована за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 101/10) смањити обим акредитације за послове оцењивања усаглашености из правилника који је престао да важи, односно укинути акредитацију ако су акредитована за оцењивање усаглашености само по наведеном правилнику.

Пријаве за почетну акредитацију, за послове оцењивања усаглашености из Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број 15/17) и Правилника о прегледима лифтова у употреби („Службени гласник РС”, број 15/17), тела за оцењивање усаглашености могу поднети Акредитационом телу Србије од 15. априла 2017. године.

26. јануар 2017. године

Обавештење у вези акредитације и оцењивања усаглашености према Правилнику о електромагнетској компатибилности и Правилнику о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона

У циљу усклађивања са Директивом 2014/30/ЕУ, која је у Европској унији почела да се примењује 20. априла 2016. године, министар привреде је донео нови Правилник о електромагнетској компатибилности, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 25/16. Овај правилник је ступио на снагу 17. марта 2016. године, а почиње да се примењује од 1. јула 2017. године.

У циљу усклађивања са Директивом 2014/35/ЕУ, која је у Европској унији почела да се примењује 20. априла 2016. године, министар привреде је донео нови Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 25/16. Овај правилник је ступио на снагу 17. марта 2016. године, а почиње да се примењује од 1. јула 2017. године.

Полазећи од наведеног, после 31.јануара 2017. године Акредитационо тело Србије неће примати нове пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 13/10).

Акредитована тела за за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 13/10), ће моћи да одржавају своје акредитације до 1. јула 2017. године.

Акредитационо тело Србије обавештава све заинтересоване стране да ће за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) од 01. фебруара 2017. године акредитовати сертификациона тела за сертификацију производа према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, у складу са мишљењем Министарства привреде Републике Србије (број 021-03-187/2016-07 од 10. новембра 2016. године) достављеном Акредитационом телу Србије.

Пријаве за акредитацију за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 25/16) од 01.02.2017. године, се могу поднети у поступцима почетног, надзорног, поновног или оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће 1. јула 2017. године свим телима за оцењивање усаглашености која су акредитована за послове оцењивања усаглашености из Правилника о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) и Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“ бр. 13/10) смањити обим акредитације за активности оцењивања усаглашености из правилника који престају да важе, односно укинути акредитацију ако су акредитована за оцењивање усаглашености само по наведеним правилницима.

6. октобар 2016. године

SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Институт за стандардизацију Србије објавио стандард SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 (идентичан са европским стандардом EN ISO/IEC 17065:2012), којим се замењује стандард SPRS ISO/IEC 17065:2013. Измене у односу на прво издање стандарда су настале услед потребе за кориговањем превода појединих делова текста, као и да би набрајања у тексту била задржана по абецедном реду.

У складу са изменама, неопходно је да сва сертификациона тела за сертификацију производа анализирају измене и изврше потребна прилагођавања свог система менаџмента (уколико је дошло до разлика у тумачењу захтева или референцирању на одређену тачку стандарда). Акредитационо тело Србије (АТС) ће верификацију измена, односно прилагођавања извршити током редовних надзорних оцењивања, односно током почетних оцењивања и оцењивања у сврху обнављања акредитације.

После 1. октобра 2016. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2013.

До 1. октобра 2017. године сва акредитована сертификациона тела за сертификацију производа морају бити усаглашена са стандардом SRPS EN ISO/IEC 17065:2016.

31. август 2015. године

Информација у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености, за потребе именовања за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13)

Од 1. јула 2015. године почела је примена Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13) (у даљем тексту: Правилник), о чему је објављено саопштење на www.tehnis.privreda.gov.rs.

У саопштењу је наведено да до именовања тела за спровођење поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, тела за оцењивање усаглашености, акредитована за испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN ISO 3744:2008, могу домаћим произвођачима или, када је примењиво, заступницима иностраних произвођача издавати исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6, 7 или 8 Правилника, под условима наведеним у саопштењу.

Акредитационо тело Србије обавештава сва заинтересована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), да ће од 1. октобра 2015. године примати пријаве за акредитацију ТОУ за послове оцењивања усаглашености, према члану 11 Правилника, из Прилога 6, 7 или 8 Правилника.

За наведене послове оцењивања усаглашености се могу акредитовати ТОУ према стандардима SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021, у зависности од врсте активности које је потребно да се спроведу у поступцима оцењивања усаглашености, према наведеним прилозима Правилника.
Акредитације се могу добити у поступцима почетног, поновног или оцењивања по пријави за проширење већ додељеног обима акредитације, а добијени акти о акредитацији ће служити као докази о оспособљености за спровођење оцењивања усаглашености према Правилнику, у поступку именовања ТОУ.

Додатно, у складу са политиком Европске организације за акредитацију (ЕА), исказаном у документу EA-2/17 INF: 2014, који се односи на акредитацију ТОУ за потребе нотификовања, а у договору са Министарством привреде (акт Министарства привреде број 110-00-165/2015-07 од 22.07.2015. године), утврђено је да ће се за потребе именовања, као доказ компетентности и оспособљености ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Прилога 6 и 7 Правилника, осим напред наведених, прихватати и акта о акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IЕС 17025 за лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744 уколико су у поступку акредитације извршена додатна оцењивања ради потврђивања испуњености захтева из Прилога 9 Правилника.

С тим у вези, Акредитационо тело Србије даје могућност да акредитоване лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744, од 1. октобра 2015. године (a по потреби и раније, уколико им је редовно надзорно оцењивање планирано пре 1. октобра 2015. године) поднесу пријаву за проширење обима акредитације за потребе именовања за оцењивање усаглашености према члану 11 Правилника по поступцима оцењивања усаглашености из Прилога 6 или 7 Правилника. Оцењивање по поднетој пријави ће се обавити током редовног надзорног оцењивања или у одвојеном поступку по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Оцењивање лабораторија ће обухватити оцењивање њихове техничке компетентности, односно оцењивање способности и процедура, да на основу провера и оцена прописаних Правилником, добијених – измерених резултата испитивања буке, донесу одлуку да ли су испуњени захтеви из Правилника. У том циљу, лабораторије треба да, поред свих захтева стандарда SRPS ISO/IЕС 17025, додатно испуне и захтеве из тачака 4.1, 7.5 и 7.6 стандарда SRPS ISO/IEC 17065 што ће бити проверено током додатног оцењивања по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Акредитованим лабораторијама за испитивање, којима у наведеном поступку буде проширен обим акредитације, биће издат нови – проширени Обим акредитације, који ће поред уобичајених информација и података, садржати јасне наводе да је лабораторија, за оцењивање усаглашености у складу са Правилником, додатно оцењена и према релевантним захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065.

Образац Пријаве за проширење обима акредитације лабораторија за испитивање за потребе именовања, се налази на ДОДАТАК Д.1.1А, ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025), САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМЕНОВАЊА. Попуњен и потписан образац Пријаве са траженим прилозима се доставља на адресу АТС-а.

12. децембар 2013. године

SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге

У вези са информацијом објављеном 18. априла 2013. године у вези са прелазним периодима за ново издање стандарда SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге, АТС вас обавештава o следећем:

- након 15.12.2013. године АТС неће примати нове пријаве према стандарду SRPS EN 45011:2004;

- АТС ће започети са оцењивањем према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге од 01.03.2014. године;

- Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију производа, у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда, спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања,  а најкасније до 15.03.2015. године. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим сертификационим телом понаособ;

- Пре сваког оцењивања у сврху преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда АТС ће тражити од сертификационих тела да доставе „gap“ анализу/план имплементације како би сертификационо тело приказало како је имплементирало нове захтеве стандарда из 2013. године и упоредну листу између захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17065:2013 и документованог система менаџмента сертификационог тела. Ова документа ће користити тимови АТС-а за оцењивање у поступцима оцењивања;

- После 15.09.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS EN 45011:2004. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију производа, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити укинута.

7. август 2013. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези Правилника о квалитету цемента

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном Правилнику о квалитету цемента (објављен у Службеном гласнику РС број 34 из 2013. године), од дана ступања на снагу овог Правилника (20. aприл 2013. године) престаје да важи Наредба о обавезном атестирању цемента ("Службени лист СФРЈ", бр. 34/85 и 67/86).

Правилником је прописано да цемент, који је пројектован и произведен и чија усаглашеност је оцењена у складу са захтевима из повученог прописа, може, најкасније шест месеци од дана ступања на снагу Правилника, да се стави или испоручи на тржиште.

Узимајући у обзир наведено, АТС ће, почев од 20. октобра 2013. године, донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације, оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала Наредбу о обавезном атестирању цемента која је престала да важи.

За сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о квалитету цемента, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања, односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

30. јул 2013. године

Мишљење Министарства финансија и привреде о примени Правилника о личној заштитној опреми

Обавештавамо наша акредитована тела за оцењивање усаглашености да је Министарство финансија и привреде, МФП (садашње Министарство привреде) објавило мишљење о примени Правилника о личној заштитној опреми - рад тела за оцењивање усаглашености у периоду након 1. јула 2013. године.

За више више информација посетите: http://www.tehnis.mfp.gov.rs

18. јул 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC-P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је изменио и АТС-УП15, Смернице за исказивање обима акредитације сертификационих тела за сертификацију производа дефинишући начин исказивања обима према важећим Правилницима и то: Правилнику о електричној опреми за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл.гласник РС“ бр.13/2010) и Правилнику о електромагнетској компатибилности („Сл.гласник РС“ бр.13/2010) као последицу рада Радне групе, формиране у оквиру АТС-а, а коју су сачињавале све заинтересоване стране.

У поступку је израда и АТС-УП26, Смернице за оцењивање сертификационих тела у области органске производње која ће бити усаглашена са националном регулативом Републике Србије, као и ЕА-3/12 М:2013, EA Policy for the Accreditation of Organic Production Certification. Израда Смерница је задатак Радне групе, формиране у оквиру АТС-а, а коју сачињавају све заинтересоване стране.

Такође, дефинисане су и активности везане за прелазни период за ново издање ISO/IEC 17065:2013.

Сва документа ступају на снагу даном усвајања.

9. април 2013. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези Правилника о личној заштитној опреми

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном Правилнику о личној заштитној опреми (објављен у Службеном гласнику РС број 100 из 2011. године), од дана почeтка примене овог Правилника (1. јула 2013. године) престају да важе одређени прописи из области коју регулише овај Правилник. Правилником је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до истека рока важности исправе у складу са тим прописом, а најкасније до 1. јула 2013. године.

Узимајући у обзир наведено, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јула 2013. године, донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе.

За сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о личној заштитној опреми, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања, односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће, у зависности од поступка оцењивања усаглашености које тело за оцењивање усаглашности спроводи, акредитовати тела за оцењивање усаглашености по захтевима следећих стандарда за акредитацију:

 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 11 Правилника (преглед типа ЛЗО) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 12 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу интерне контроле производње и надгледаног испитивања производа у насумичним интервалима) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 13 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу гаранције квалитета процеса производње-обезбеђење квалитета производње) - према стандарду SRPS ISO/IEC 17021.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „тип А“ да би била и именована у складу са Правилником.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања личне заштитне опреме за потребе заинтересованих страна уз напомену да само именована тела за оцењивање усаглашености могу издавати исправе о усаглашености из чланова 11-13 Правилника.

Списак повучених прописа сходно члану 24 Правилника о личној заштитној опреми:

 1. Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/82 и 43/82);
 2. Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
 3. Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за дисање („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/87);
 4. Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове  и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 5. Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 6. Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
 7. Правилник о техничким и другим захтевима за  лична заштитна средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), осим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која се односи на кациге и везире за возаче моторних возила на два или три точка.

8. април 2013. године

SRPS ISO/IEC 17065:2012 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге
 
Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17065:2012 - Conformity assessment - Requirements for bodies certifying products, processes and services објављено је 15. септембра 2012. године.
 
У складу са тим, Међународни форум за акредитацију (IAF) је донео одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17065:2012, буде 3 године од датума издања стандарда, што значи да сва тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована према ISO/IEC Guide 65, односно EN 45011, треба да до 15.09.2015. године усагласе свој рад према стандарду ISO/IEC 17065:2012. 
 
У поређењу са стандардом ISO/IEC Guide 65:1996, односно EN 45011, учињене су следеће значајне измене:
 • реструктуирање стандарда засновано на заједничкој структури прихваћеној од стране ISO/CASCO-а;
 • модификације засноване на стандардима ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 и ISO/PAS 17005;
 • увођење функционалног приступа из ISO/IEC 17000 у захтеве за процес у тачку 7;
 • информације о примени стандарда за процесе и услуге у Прилог Б,
 • ревизија термина и дефиниција, тачка 3;
 • побољшавање захтева за непристрасност (механизам);
 • консолидација захтева за систем менаџмента, тачка 8;
 • укључивање принципа за сертификациона тела за производе и њихове активности у Прилог А;
 • побољшавање узимањем у обзир документ IAF GD 5;
 • укључивање позивања на шеме сертификације за које се даље информације дају у стандарду ISO/IEC 17067.
Институт за стандардизацију Србије је 20. марта 2013. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17065:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге. Овим стандардом повлачи се и замењује SRPS ISO/IEC UPUTSTVO 65:1999 (SRPS EN 45011:2004).
 
AТС је планирао и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације сертификационих тела за сертификацију производа према стандарду SRPS ISO/IEC 17065:2013.
 
АТС ће оцењивање по новом издању стандарда почети најкасније до 15. децембра 2013. године. Тачан датум почетка оцењивања по новом издању стандарда, као и детаљније информације у вези са преласком на ново издање стандарда, биће накнадно објављени од стране АТС-а.
 
У међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која желе да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда, препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију план имплементације за припрему за прелазак на ново издање стандарда. 
 
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију производа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања. 
 
Након 15.09.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS EN 45011:2004. 

Информације за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

28.02.2019. године

Информација о примени SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018

     Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио је крајем августа 2018. године стандард SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018, Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Напомена: ISO/IEC TS 17021-10:2018 је објављен у марту 2018. године).
ЕА Генерална скупштина је на свом 42. заседању у новембру 2018. године, поступајући по препоруци Техничког комитета, усвојила ISO/IEC TS 17021-10:2018 као нормативни документ (Напомена: видети АТС-УП01, важећу верзију).
Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до краја марта 2020. године. Потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутог стандарда најкасније до 1. aприла 2019. године, као и спецификацију планираних измена докумената система менаџмента.
Примену захтева новог стандарда на локацији сертификационог тела, АТС ће оценити током редовних надзорних оцењивања или у поступку обнављања акредитације, а почев од 15. априла 2019. године.
Такође, АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC TS 17021-10:2018 после 15. априла 2019. године.

Информација о преласку на ново издање стандарда SRPS EN ISO 22000:2018

        Дана 17. децембра 2018. године Институт за стандардизацију Србије објавио је стандард SRPS EN ISO 22000:2018 - Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране, идентичан са EN ISO 22000:2018.
На основу резолуције која је усвојена на Генералној скупштини IAF-a, Генерална скупштина ЕА је одлучила да прелазни период за транзицију на стандард ISO 22000:2018 буде три године, односно до 29. јуна 2021. године.
Као потписник ЕА MLA и IAF MLA споразума, Акредитационо тело Србије (АТС) је у обавези да поштује одлуке ЕА и IAF, а самим тим и утврђене прелазне периоде.
У складу са горе поменутом Одлуком, АТС обавештава акредитована тела да сви акредитовани сертификати према SRPS EN ISO 22000:2007 не смеју имати датум истицања после 29. јуна 2021. године.
Сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента која у свом обиму акредитације имају SRPS EN ISO 22000:2007 су у обавези да АТС-у доставе следеће:
• План преласка заснован на анализи измена стандарда са јасном идентификацијом свих активности које ће тело спровести (измена докумената, обуке и сл.) на основу спроведене GAP анализе и рокове за планиране активности. План преласка, документовану GAP анализу, као и информацију о обавештавању својих клијената о променама и поступку транзиције коју ће спровести сертификационо тело, потребно је доставити АТС-у најкасније до 8.3.2019. године.
• Измењену документацију система менаџмента са идентификованим изменама проузрокованим новим стандардом SRPS EN ISO 22000:2018, коју је неопходно доставити АТС-у најмање 15 дана пре оцењивања на локацији.
АТС ће, у складу Правилима акредитације и својим плановима, кроз редовно оцењивање верификовати адекватну имплементацију новог стандарда, које обухвата оцењивање на локацији и једно осведочење код клијента сертификационог тела.
После 1. јуна 2019. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS EN ISO 22000:2007.

09.12.2018. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 42. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2018. године

У периоду од 21. до 22. новембра 2018. године у Букурешту, Румунија, је одржано 42. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције коjе су битне за рад сертификационих тела која сертификују системе менаџмента:

EA Resolution 2018 (42) 18

Генерална скупштина je усвојила следеће резолуције, које су усвојене на Генералној скупштини IAF-a у оквиру 22. Заједничког годишњег заседања IAF/ILAC-a у Сингапуру у октобру 2018. године, за примену од стране ЕА и њених чланица:

IAF Резолуција 2018-14 - Прелазни период за ISO/IEC 20000-1:2018 - Генерална скупштина, на предлог Техничког комитета, одлучила је да је прелазни период за ревизију стандарда ISO/IEC 20000-1 Информационе технологије - Управљање услугама - Део 1: Захтеви система управљања услугама (Information technology – Service management -- Part 1: Service management system requirements), 3 године, почев од 30. септембра 2018. (датум почетка транзиционог периода).

Сви акредитовани сертификати према стандарду ISO/IEC 20000-1:2011 истичу или ће бити повучени најкасније до 29. септембра 2021. године (крај транзиционог периода).

У оквиру овог временског оквира транзиције:

• АТ морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO/IEC 20000-1:2018 у року од осам месеци од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO ISO/IEC 20000-1:2018 у року од 18 месеци од од 30. септембра 2018 (датум почетка транзиционог периода).

• ТОУ ће прекинути спровођење почетних и ресертификационих проверa према ISO/IEC 20000-1:2011  након истека 18 месеци, почев од 30. септембра 2018. године (датум почетка транзиционог периода).

IAF Резолуција 2018-15 –Прелазни период за ISO 22000: 2018 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за транзицију на  стандард ISO 22000:2018 Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за било коју организацију у ланцу исхране (Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain), три године, односно, до 29. јуна 2021. године.

Акредитовани сертификати издати по ISO 22000:2005 након датума објављивања ISO 22000:2018 морају да имају наведен као датум истека важења 29. јун 2021. године. Ова резолуција замењује IAF Резолуцију 2017-16.

IAF Резолуција 2018-16 - Усвајање ISO/IEC TS 17021-10:2018 - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, донела је одлуку да усвоји стандард ISO/IEC TS 17021-10:2018 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 10: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems) као нормативни документ.

IAF Резолуција 2018-17 - Датум преласка за ISO и IEC публикације - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да усвоји да датум почетка и завршетка свих будућих IAF транзиционих периода буде последњи дан у месецу објављивања, који је наведен у ISO и IEC стандарду.

13.08.2018.

Обавештење о транзиционом периоду за прелазак на ISO 22000:2018

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава сва акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента да је током 40. заседања Генералне скупштине Eвропске организације за акредитацију – ЕА, одржане од 22. до 23. новембра 2017. донета резолуција EA Resolution 2017 (40) 23, којом се усвајају резолуције донете на Генералној скупштини Међународног форума за акредитацију - IAF (IAF Resolution 2017-16) о утврђивању прелазног периода од 3 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда ISO 22000:2005 (SRPS EN ISO 22000:2007) Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за сваку организацију у ланцу хране.

Међународна организација за стандардизацију (ISO) објавила је стандард ISO 22000:2018 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain у јуну 2018. године.

АТС ће након објављивања српске верзије стандарда накнадно објавити информацију о својим активностима у вези са транзицијом.

20.06.2018.

Хитна достава Плана предласка на нове верзије стандарда и обавезујућих IAF докумената

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава поново акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева документа IAF МD2:2017 годину дана, што значи до 15. јуна 2018. годинеПотребно је да сва акредитована СТ за сертификацију система менаџмента која нису доставила АТС-у до претходно траженог рока (30.04.2018. године), доставе План имплементације за IAF МD2:2017, а најкасније до 30.06.2018. године и у складу са њим сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017 са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева IAF МD2:2017.

Такође, подсећамо да је потребно да сва СТ која прелазе из OHSAS 18001 у ISO 45001, а која нису то учинила до претходно задатог рока (31.05.2018. године) доставе АТС-у ХИТНО План преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018 са информацијом о томе када очекују да буду спремна за фазу прегледа документације, а најкасније до 30.06.2018. године и по плану сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда.

АТС поново обавештава акредитована СТ за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године за SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и до 1. децембра 2018. године за SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента која нису доставила АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутих стандарда и која до сада нису оцењена према новим верзијама стандарда да ХИТНО доставе тражене податке, а најкасније до 30.06.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева поменутих стандарда са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Продужава се рок за СТ, која из практичних и оперативних разлога (прилагођавање софтверских алата, на пример или слично) имају потребе за прелазним периодом, за прелазак са IAF MD 1:2007 и IAF MD 19:2016 на IAF MD 1:2018, за достављање плана преласка АТС-у на одобравање, најдаље до 30.06.2018. године (уместо 19. марта 2018.).

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента о обавезујућем документу IAF MD 2:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF)  дана 15.06.2017. године издао обавезујући документ IAF МD2:2017 - IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом је замењен документ IAF МD2:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда ISO/IEC 17021-1:2015.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је прелазни период за имплементацију захтева овог документа годину дана, што значи до 15. јуна 2018. године. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у План имплементације за IAF МD2:2017 најкасније до 30.04.2018. године и у складу са њим сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због имплементације захтева из IAF МD2:2017 са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева IAF МD2:2017.

Оцењивања захтева према новом издању документа  IAF МD2:2017 започеће од 15. јуна 2018. године у складу са резолуцијом ЕА Resolution 2017 (40) 25.

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента о преласку на сертификацију према ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007 и о обавезујућим документима IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 5. априла 2018. године Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио стандард SRPS ISO 45001:2018 - Системи менаџмента безбедношћу и здрављем на раду - Захтеви са упутством за коришћење. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 11. марта 2021. године.

Приликом разматрања активности потребних да би СТ прешло на сертификацију према ISO 45001:2018, морају се узети у обзир захтеви обавезујућег документа IAF MD22:2018 - Примена ISO/IEC 17021-1 за сертификацију OH&SMS-а. СТ која нуде сертификацију по OH&SMS ће морати да имплементирају ове захтеве.

У складу са IAF MD21:2018 Захтеви за прелазак на ISO 45001:2018 са OHSAS 18001:2007, за сва СТ која желе да пређу на сертификацију са SRPS OHSAS 18001:2008 на SRPS ISO 45001:2018 АТС ће захтевати минимално, оцењивање документације засновано на прегледу документације и оцењивању у канцеларији и минимум једно осведочење на терену у склопу редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Осведочења ће бити у идеалном случају провера преласка постојећег клијента или провера новог клијента, али у сваком случају осведочење мора показати да процеси СТ и приступ провери покривају све аспекте новог стандарда.

Од свих СТ која прелазе из OHSAS 18001 у ISO 45001 се тражи да доставе АТС-у План преласка на сертификацију према SRPS ISO 45001:2018 са информацијом о томе када очекују да буду спремна за фазу прегледа документације најкасније до 31.05.2018. године и по плану сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве докумената IAF MD 21:2018 и IAF MD 22:2018) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента за безбедност и здравље на раду према стандарду OHSAS 18001:2007 после 30. јуна 2019. године, односно почетак пријема пријава за акредитацију СТ која сертификују систем менаџмента за безбедност и здравље на раду према новом издању стандарда SRPS ISO 45001:2018 је 1. септембар 2018. године.

Сва оцењивања после 15. септембра 2018. године укључиће и оцењивања СТ која сертификују према стандарду SRPS ISO 45001:2018 (укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018).

Подсећамо вас да смо вас информацијом од 1. фебруара 2018. године обавестили да је документ IAF MD 22:2018 у примени од 25.01.2018. године и да се односи на сертификацију према стандарду SRPS OHSAS 18001, као и на сертификацију према стандарду SRPS ISO 45001:2018. И да је рок за започињање оцењивања у којима ће се оцењивати и захтеви дати у документу IAF MD 22:2018 6. фебруар 2018. године.

Од 11. марта 2020. године оцењивања ће бити искључиво за СТ која сертификују према новом издању стандарда (укључујући и захтеве документа IAF MD 21:2018). Рок за завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију према новом издању стандарда је 11. септембар 2020. године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2016-15 крај прелазног периода је 11.03.2021. године.

Сва оцењивања прелазака захтевају доношење независне одлуке, на основу препоруке тима за оцењивање, како би се потврдило да акредитација може прећи у SRPS ISO 45001:2018. Стварни прелазак акредитације не може се обавити све док се сви обавезни налази (који се односе на овај прелазак) не разреше уз одобрење тима за оцењивање АТС-а и донесе се одлука о додели акредитације/преласку на SRPS ISO 45001:2018.

Такође вас обавештавамо да ће акредитација за OHSAS сертификацију према SRPS OHSAS 18001:2008  остати важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или до истека рока за прелазак (11. март 2021. године). Сваком СТ које не постигне да успешно обави прелазак пре истека рока за прелазак акредитација за сертификацију OHSAS ће бити укинута. О статусу сертификата OHSAS 18001 током транзиције се може прочитати у IAF MD21 тачка 2.2.

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS о преласку на нове верзије стандарда SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 30. новембра 2017. године Институт за стандардизацију Србије (ИСС) објавио стандарде SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандардима две године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године за SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и до 1. децембра 2018. године за SRPS ISO/IEC 17021-2:2017. Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у GAP анализу и план имплементације поменутих стандарда најкасније до 30.04.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева поменутих стандарда са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1 + SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014 и SRPS ISO/IEC TS 17021-2:2013, после 20. априла 2018. године односно почетак пријема пријава за акредитацију према новим издањима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1 + SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.

Сва оцењивања после 20. априла 2018. године укључиће и оцењивање испуњавања захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17021-3:2017 и SRPS ISO/IEC 17021-2:2017.

16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента о преласку на сертификацију према SRPS EN ISO 13485:2017 и о обавезујућем документу IAF MD 9:2017

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 30. новембра 2017. године Институт за стандардизацију Србије објавио стандард SRPS EN ISO 13485:2017 Медицинска средства - Системи менаџмента квалитетом - Захтеви за сврхе прописа. Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за медицинска средства да је транзициони период за прелазак на сертификацију по новом стандарду три године од објаве ISO стандарда, што значи до 31. марта 2019. године.

Потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у План преласка на сертификацију према SRPS EN ISO 13485:2017 са проценом утицаја преласка на систем менаџмента најкасније до 30.04.2018. године и у складу са планом сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због нових и измењених захтева стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017 и обавезујућег документа IAF MD 9:2017 (датум примене 09.06.2018.) са јасном идентификацијом измена, како би АТС у складу Правилима акредитације и плановима проверио примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела и минимум једног осведочења на локацији клијента, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента за медицинска средства према стандарду SRPS EN ISO 13485:2014 после 20. априла 2018. године, односно почетак пријема пријава за акредитацију СТ која сертификују систем менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017 је 20. април 2018. године.

Оцењивања за СТ која сертификују систем менаџмента према новом издању стандарда SRPS ЕN ISO 13485:2017 (укључујући и захтеве за СТ дате у IAF MD 9:2017) започеће од 1. маја 2018. године, а од 1. септембра 2018. године оцењивања ће искључиво бити за СТ која сертификују систем менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда, односно од 9. јуна 2018. године за IAF MD 9:2017. Рок за завршетак оцењивања у сврху преласка на акредитацију система менаџмента за медицинска средства према новом издању стандарда је 1. јануар 2019. године. У складу са резолуцијом IAF Resolution 2015-13 крај прелазног периода је 31.03.2019. године, односно 9. јун 2018. године за IAF MD 9:2017 (ЕА Resolution 2017 (40) 25).

Такође вас обавештавамо да ће акредитација за сертификацију системa менаџмента према SRPS ЕN ISO 13485:2014 остати важећа за свако СТ све док се не постигне или прелазак или до истека рока за прелазак. Сваком СТ које не постигне да успешно обави прелазак пре истека рока за прелазак акредитација за сертификацију системa менаџмента за мединска средства ће бити укинута.

​​​​​​​16.04.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS у вези са издавањем сертификата према верзијама стандарда из 2015. године

Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента за QMS и EMS још једном да ће 15. септембра 2018. године сви ISO 9001:2008 и ISО 14001:2004 сертификати да истекну и више неће бити валидни. 

Узимајући у обзир тумачење IAF Техничког комитета, одржаног 6-7. априла 2018. године у Франкфурту, током пролећног заседања IAF-а (2018 IAF/ILAC Mid-Term Meetings) Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава своја акредитована СТ о следећем:

Када се прелазне активности успешно заврше пре 15. септембра 2018. године, датум истека нових сертификата може да буде заснован на датуму истека постојећег сертификата. Датум издавања на новом сертификату треба да буде на датум или након датума одлуке о ресертификацији. 

Ако СТ није завршило транзициону проверу или СТ не може да верификује примену корекција и корективних мера за било коју велику неусаглашеност пре 15. септембра 2018. године, онда се сертификација према новим верзијама не препоручује. Клијент мора да буде информисан и последице морају да му се објасне. 

Од 15. септембра 2018. године СТ може да издаје сертификате у року од 6 месеци (до 15. марта 2019. године) под условом да је процес провере започет пре 15. септембра 2018. године и да су значајне транзиционе активности завршене. Датум почетка важења сертификата мора да буде на дан одлуке о сертификацији или након њега, а датум истека мора да се заснива на претходном сертификационом циклусу.

Подсећамо СТ да ће акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005 важити најкасније до 14. септембра 2018. године. У складу са планираним активностима АТС ће сва оцењивања СТ за прелазак на нове верзије стандарда завршити до 1. јуна 2018. године.

Током пролећног заседања IAF-а представници акредитационих и сертификационих тела имали су прилику да размотре анализу процеса транзиције према новим верзијама ISO 9001 и ISO 14001. Уочен је значајан прогрес узимајући у обзир да је преостало још 5 месеци до крајњег рока прелазног периода, као и резолуције IAF -а из 2017. године у којој се каже да после 15. марта 2018. године СТ морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

АТС је у ту сврху прикупљао податке о броју издатих сертификата према стандарду SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015, као и према стандарду SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005 на дан 31.12.2017. и 28.2.2018. године. Следећи термини када ће АТС прикупљати податке биће 30. јуни и 30. септембар 2018. године.

АТС апелује на своја СТ да имају у виду одлуке и препоруке које је објавио IAF и које је АТС у обавези да имплементира, као и да учине све како би своје активности завршили у року предвиђеном за транзицију према SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 14001:2015.

IAF је објавио саопштење како би се нагласила потреба да организације које још увек нису своје системе управљања усагласиле са новим верзијама стандарда ISO 9001и ISO 14001 уложе додатни напор како би се осигурало испуњење датог рока за транзицију  - 15. септембар 2018. године. IAF је потврдио да ће од 15. септембра 2018. сви сертификати издати према стандардима ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004 истећи и више неће важити. То значи да свака сертификована организација мора да ради са својим сертификационим телом како би се осигурало да је процес сертификације завршен до задатог рока.

 Комунике је доступан јна интернет страници IAF -а.

IAF комунике (превод)

Рок за прелазни период на ISO 2015 се приближава

Састанци  IAF/ILAC средином 2018. године су пружили акредитационим и сертификационим телима могућност да процене ситуацију у вези са преласком на системе менаџмента квалитетом ISO 9001 и системе менаџмента животном средином ISO 14001 из 2015.

Напредак се сада убрзава како се приближава последњих пет месеци транзиционог периода. То је подржано и правилом IAF-а да никакав рад по претходним верзијама оба стандарда није дозвољен после 15. марта 2018. године. Чланице IAF-а наглашавају ову неопходност свим организацијама које тек треба да обаве транзицију да би обезбедиле да се учине сви напори да се испуни рок који је постављен за 15. септембар 2018. године.

IAF жели да подсети све сертификоване организације да ће 15. септембра 2018. године истећи сви сертификати издати по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 и да више неће бити валидни. То значи да ће свака сертификована организација морати да сарађује са својим сертификационим телом како би обезбедила да су до истека рока сви  елементи процеса сертификације завршени, од провера до техничког преиспитивања и одлуке сертификационог тела да изда сертификат.

Сертификација према ISO 9001 и/или ISO 14001, нарочито за многе компаније, кључна је као пролаз за учешће у ланцима набавке и обезбеђивању роба и пружању услуга разним групама клијената. IAF жели да нагласи да само завршетак целокупног процеса транзиције до 15. септембра 2018. године осигурава наставак сертификације према ISO 9001 и ISO 14001.

Као што је IAF претходно навео, завршетак процеса транзиције пружа приступ кључним користима од ревидираних стандарда.  Нови ISO 9001 промовише повећано укључивање руководства у систем менаџмента, уводи размишљање засновано на ризику и усклађује политику и циљеве система менаџмента квалитетом са стратегијом организације. Измене у ISO 14001 се фокусирају на кључна питања као што су заштита животне средине, побољшање еколошке перформансе,  размишљање о животном циклусу и лидерство организација у области животне средине.

​​​​​​​07.03.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

Обавештавају се сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (у даљем тексту СТ), да је Међународни форум за акредитацију (IAF), 29. јануара 2018. године, објавио друго издање обавезујућег документа IAF MD 1:2018, са почетком примене 29. јануара 2018. године.

У складу са Правилима акредитације, а у вези критеријума за одржавање акредитације, сва СТ су у обавези да испуњавају захтеве садржане у документима са обавезном применом које су издале ЕА и IAF. Објављивањем наведене ревизије IAF MD 1, претходна верзија IAF MD 1, IAF MD 19: IAF обавезујући документ за проверу и сертификацију система менаџмента вишелокацијских организација (где одабирање локације за проверу није одговарајуће) су повучени.

С тим у вези, потребно је да сва СТ одмах почну да примењују одредбе из документа IAF MD 1:2018, што ће Акредитационо тело Србије проверити током првог предстојећег редовног оцењивања. Уколико неко СТ, из практичних и оперативних разлога (прилагођавање софтверских алата, на пример или слично) има потребе за прелазним периодом, за прелазак са IAF MD 1:2007 и IAF MD 19:2016 на IAF MD 1:2018, треба да припреми план преласка и да га достави Акредитационом телу Србије на одобравање, најдаље до 19. марта 2018. године.

Поред наведеног, у складу са Правилима акредитације АТС-ПА01 акредитована СТ имају обавезу да одмах обавесте АТС о свим променама у СТ, због ступања на снагу наведеног обавезујућег документа, које имају утицаја на статус акредитације, па су због тога у обавези да доставе сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због примене и поштовања захтева из IAF MD 1:2018, са јасном идентификацијом измена (уколико их је било).

01.02.2018. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента

Међународни форум за акредитацију (IAF) је дана 25.01.2018. године објавио документ IAF МD22:2018 „Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS) “, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Овим документом се обезбеђује конзистента примена захтева стандарда ISO/IEC 17021-1:2015, односно код нас стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и обавезујући је приликом акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџментом која пружају услуге сертификације система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду (OH&SMS).

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента (СТ) која у Обиму акредитације имају стандард SRPS OHSAS 18001, да је наведени документ у примени од 25.01.2018. године.

У складу са Правилима акредитације АТС-ПА01 акредитована СТ имају обавезу да одмах обавесте АТС о свим променама у СТ, због ступања на снагу наведеног обавезујућег документа, које имају утицаја на статус акредитације, па су због тога у обавези да доставе сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због примене и поштовања захтева из IAF МD22:2018, са јасном идентификацијом измена (уколико их је било).

Такође, сва СТ се обавештавају да је Међународни форум за акредитацију (IAF), дана 18.01.2018. године, објавио документ са обавезном применом IAF МD21:2018 „ Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007 “, који је доступан на сајту IAF-а (www.iaf.nu). Наведени документ ће бити у примени од марта 2018. године. АТС ће накнадно објавити информацију о активностима у вези са преласком на акредитацију СТ за сертификацију система управљања (менаџмента) заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду ISO 45001:2018.

04.12.2017. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 40. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2017. године

У периоду од 22. до 23. новембра 2017. године у Берлину, Немачка, је одржано 40. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Немачког акредитационог тела (DAkkS).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције коjе су битне за рад сертификационих тела која сертификују системе менаџмента:

Резолуција ЕА 2017 (40) 19

Генерална скупштина, на основу препоруке Комитета за сертификацију, усваја повлачење процедуре EA-3/11: Системи управљања безбедношћу хране - Обим акредитације, која је замењена документом IAF MD16: 2015: Примена ISO/IEC 17011 за акредитацију сертификационих тела за системе за управљање безбедношћу хране (FSMS).

Резолуција ЕА 2017 (40) 23

Генерална скупштина усваја следеће резолуције које су усвојене на 31. Генералној скупштини IAF-a у Ванкуверу, Канада у октобру 2017. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

 • резолуција (IAF Resolution 2017-13) – Прелазни периоди за примену ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да на крају транзиционог периода, 15. септембра 2018. године, сви сертификати издати према стандардима ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 истичу или се повлаче.

Од 15. марта 2018. године, тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) морају да спроводе све почетне, надзорне и ресертификационе провере према стандардима ISO 9001 and ISO 14001 у складу са новим верзијама стандарда (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015).

ТОУ морају да разматре резултате ових провера ради доношења даље одлуке о акредитованој сертификацији према ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004, како се буде сматрало да је одговарајуће.

 • резолуција (IAF Resolution 2017-14) – Прелазни периоди за примену ревидираног стандарда ISO 50001: 2011 - Генерална скупштина, на основу препоруке Техничког комитета, одлучила је да прелазни период за ревизију система менаџмента енергијом ISO 50001:2011 - Energy Management Systems – Requirements with guidance for use, три године од датума објављивања ревидираног стандарда. Сви сертификати према ISO 50001:2011 истичу или се повлаче на крају прелазног периода.

У оквиру овог временског оквира за транзицију утврђено је следеће:

• Акредитациона тела (АТ) морају да буду спремна да изврше транзициона оцењивања у вези преласка на ISO 50001: 2018 у року од 6 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда.

• ТОУ морају да заврше са АТ прелазак на ISO 50001:2018 у року од 18 месеци од датума објављивања ревидираног стандарда.

• ТОУ ће прекинути спровођење провера, укључујући почетне, надзорне и ресертификационе провере према ISO 50001:2011 18 месеци од дана објављивања ревидираног стандарда. ТОУ морају да разматре резултате тих провера у вези ревидираног стандарда ISO 50001:2011 ради доношења даље одлуке о акредитованим сертификатима према ISO 50001:2011, како се буде сматрало да је одговарајуће.

 • резолуција (IAF Resolution 2017-16) – Прелазни аранжмани за ревизију ISO 22000:2005 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO 22000:2005 Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain, три године од дана објављивања.
 • резолуција (IAF Resolution 2017-17) Прелазни аранжмани за ревизију ISO/IEC TS 17021-3:2013 на ISO/IEC 17021-3:2017 - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да је прелазни период за ревизију ISO/IEC 17021-3:2017 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 3: Competence requirements for auditing and certification of quality management systems, две године од дана објављивања ревидираног стандарда (односно 31. март 2019. године).
 • резолуција (IAF Resolution 2017-20) – Сертификација према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines – на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да неће бити акредитоване сертификације према ISO 31000:2009, Risk management – Principles and guidelines (датум објављивања 13. новембар 2009).

Стандард ISO 31000 експлицитно наводи да није намењен или прикладан за сертификацију, а свака сертификација би била злоупотреба стандарда. Стога се ТОУ подстичу да не промовишу или издају сертификате према ISO 31000, а од АТ и ТОУ се тражи да пријаве Секретаријату ISO било какву злоупотребу или потребу за сертификацијом.

Резолуција ЕА 2017 (40) 25

Генерална скупштина усваја следећа IAF документа која су обавезујућа за приену од стране сертификационих тела:

- IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems, Issue 2, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА;

- IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485), Issue 3, као документ са обавезујућом применом за све чланице ЕА.

 

31.10.2017. године

Важне информације за сертификациона тела у вези са транзицијом на ISO 9001 и ISO 14001

Како трогодишња транзиција на ISO 9001 и ISO 14001 улази у своју последњу годину, IAF (глобална асоцијација за развој принципа и пракси за спровођење оцењивања усаглашености) усвојила је резолуцију да, почевши од 15. марта 2018, тела за оцењивање усаглашености морају спровести све почетне, надзорне и ресертификацијске провере према ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама - ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

Ова резолуција наставља напоре IAF-а, његових акредитационих тела чланица, заинтересованих страна IAF-а и акредитована тела за оцењивање усаглашености да подстакну оне који треба да се унапреде на нове верзије водећих стандарда система менаџмента.

Свака организација која треба да пређе на нову верзију ISO 9001 и ISO 14001 треба да контактира своја тела за оцењивање усаглашености што је пре могуће да би се договорили у вези са њиховом провером. Додатне информације о транзицији на ISO 9001 могу се наћи овде а на ISO 14001 овде.

Као што је наведено у заједничком саопштењу ISO/IAF дана 15. септембра 2017. године у знак обележавања једне године до прелазног рока, нове верзије стандарда ISO 9001 и 14001 чине веома логичан искорак у односу на претходну верзију, дајући тиме стандарде који се баве кључним питањима, како у садашњости, тако и у будућности. Нови ISO 9001 промовише повећано укључивање руководства у систем менаџмента, уводи размишљање засновано на ризику и усклађује политику и циљеве система менаџмента квалитетом са стратегијом организације. Промене у ISO 14001 се фокусирају на кључна питања као што су заштита животне средине, побољшање еколошке перформансе,  размишљање о животном циклусу и лидерство организација у области животне средине.

Имајте у виду да ако не остварите сертификацију према  стандарду из 2015 до рока, то ће  значити да ваша сертификација више није важећа, што може утицати на вашу способност да снабдевате сва тржишта.

30.10.2017. године

Обавештење о транзиционом периоду за прелазак на 17021-2:2016 и 17021-3: 2017

Током 30. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA) од 26. октобра до 4. новембра 2016. донета је резолуција (IAF Resolution 2016-14) о утврђивању прелазног периода од 2 године од датума објављивања следеће верзије ревидираног стандарда ISO/IEC 17021-2:2016 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента- Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином. Међународна организација за стандардизацију (ISO) објавила је овај стандард у децембру 2016. године.

Стандард ISO/IEC 17021-3: 2017 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента - Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом објављен је у марту 2017. године. Овај стандард је припремио Технички комитет ISO/ТC 176 и ISO Комитет за оцењивање усаглашености (CASCO). ISO/IEC 17021-3: 2017 поништава и замењује ISO/IEC 17021-3: 2013, који је технички ревидиран. Технички комитет IAF (TC) на недавном састанку одржаном у априлу 2017. године, сложио се да рок за прелазак на 17021-3: 2017 за сертификациона тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента буде 31. март 2019.

Институт за стандардизацију Србије објавио је да су naSRPS ISO/IEC 17021-2:2017 и naSRPS ISO/IEC 17021-3:2017 у припреми.

АТС ће накнадно објавити информацију о својим активностима у вези са транзицијом.

 

17.08.2017. године

Обавештење за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине

Европска организација за акредитацију (ЕА) је 14. маја 2017. године објавила обавезујући документ ЕА-7/04 М:2017 „Legal Compliance as a part of Accredited ISO 14001:2015 Certification" за сертификациона тела (СТ) за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине који је доступан на сајту ЕА (www.european-accreditation.org).

Овим документом је замењен документ ЕА-7/04 М:2007, а ревизија документа је направљена због усклађивања са захтевима стандарда ISO 14001:2015, ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC TS 17021-2:2012.

Акредитационо тело Србије (АТС) обавештава акредитована СТ за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине, да су у обавези, да без одлагања примењују документ ЕА-7/04 М:2017, при обављању послова сертификације система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015, док за обављање послова сертификације система менаџмента заштитом животне средине према SRPS ISO 14001:2005 треба и даље да користе претходну верзију документа ЕА-7/04 М:2007.

АТС ће проверити и оценити примену захтева нове верзије наведеног документа током првог следећег оцењивања и надаље ће га користити као референтни документ за оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента која пружају услуге сертификације система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015.

У складу са Правилима акредитације потребно је да акредитована СТ за сертификацију система менаџмента доставе АТС-у до 10.09.2017. године сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због одговора на захтеве из ЕА-7/04 М:2017, са јасном идентификацијом измена и допуна.

19.04.2017. године

Обавештење о измењеним правилима АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9). Више о поменутим изменама погледајте на линку.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

19.04.2017. године

Обавештење за сертификациона тела која сертификују системе менаџмента

Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF МЛА споразума, АТС-ПА04. Правила су усаглашена са изменама међународних докумената ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

У складу са Резолуцијом Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10) акредитована сертификациона тела (када користе симбол акредитације и/или комбиноване знакове или текстуално позивање на акредитацију, у зависности шта је примењиво) не могу издавати исправе о усаглашености без истакнутог симбола акредитације / позивања на акредитацију / IAF MLA знака (у зависности шта је примењиво) за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

На основу Резолуције Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

10.03.2017. године

Обавештење СТ за сертификацију система менаџмента безбедношћу информацијама

Стандард ISO/IEC 27006:2015 који садржи захтеве и смернице за тела која оцењују и сертификују систeме мeнaџмeнтa бeзбeднoшћу инфoрмaциja (ISMS), као додатак захтевима садржаним у ISO/IEC 17021‑1 и ISO/IEC 27001, који првенствено служи као подршка при акредитацији сертификационих тела која пружају услуге ISMS сертификације, је објављен октобра 2015. године.

Наведеним стандардом је замењен дотадашњи стандард ISO/IEC 27006:2011, који је преузет као SRPS ISO/IEC 27006:2013 и који Акредитационо тело Србије користи у поступку акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација.

Међународни форум за акредитацију (IAF), на Генералној скупштини у Милану 2015. године, донео одлуку да је прелазни период за усклађивање са захтевима новог стандарда ISO/IEC 27006:2015 две године од датума објављивања стандарда.

Узимајући у обзир наведено, као и статус Акредитационог тела Србије у IAF-у као потписника Споразума о међусобном признавању (IAF MLA), Акредитационо тело Србије обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, кao и oнa тeлa кoja сe налазе у поступку акредитације, да је крајњи рок за прелазак на акредитацију према ISO/IEC 27006:2015, 30. септембар 2017. године.

Због наведеног, Акредитационо тело Србије неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC 27006:2013 (ISO/IEC 27006:2011), после 20. марта 2017. године.

Сва оцењивања после 20. марта 2017. године укључиће и оцењивање испуњавања захтева стандарда ISO/IEC 27006:2015.

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC 27006:2013, су у обавези да припреме план преласка на акредитацију према ISO/IEC 27006:2015 и да га доставе Акредитационом телу Србије најкасније до 20. Априла 2017. године.

Акредитационо тело Србије ће, након добијања и оцене плана преласка на акредитацију према ISO/IEC 27006:2015, проверити примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Када Институт за стандардизацију Републике Србије буде донео одговарајући SRPS ISO/IEC 27006, који ће бити идентичан са ISO/IEC 27006:2015, Акредитационо тело Србије ће прећи на акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу информација према стандардима SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 и SRPS ISO/IEC 27006:2017.

18. новембар 2016. године

Допуна обавештења о преласку на SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента квалитетом и за сертификацију управљања заштитом животне средине, захтев за за прелазак на сертификацију према SRPS ISO 9001:2015, односно SRPS ISO 14001:2015, подносе у виду пријаве за проширење обима акредитације будући да поступак за прелаз на нове стандарде обухвата минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места, као и да ''преласком на нове стандарде'' акредитована сертификациона тела за системе менаџмента до 14. септембра 2018. године задржавају у акредитованом обиму и сертификацију према SRPS ISO 9001:2008, односно SRPS ISO 14001:2005.

11. јануар 2016. године

Обавештење о преласку са акредитације сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према SRPS ISO/IEC 17021:2011 на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

Обавештавамо све заинтересоване стране да је 15. јуна 2015. године Међународна организација за стандардизацију ISO објавила стандард ISO/IEC 17021-1:2015 - Oцeњивaњe усaглaшeнoсти - Зaхтeви зa тeлa кoja oбaвљajу прoвeру и сeртификaциjу систeмa мeнaџмeнтa - Дeo 1: Зaхтeви. Институт за стандардизацију Србије је 29. децембра 2015. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 који је идентичан са стандардом ISO/IEC 17021-1:2015.

Стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 је заменио стандард SRPS ISO/IEC 17021:2011 па је неопходно да сва сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, акредитована код АТС-а и она која су у поступку акредитације, анализирају захтеве новог стандарда, изврше потребне измене - прилагођавања у свом систему менаџмента и систему сертификације и у потпуности примене стандард SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Међународни форум за акредитацију (IAF) је, на Генералној скупштини у Ванкуверу 2014. године, донео одлуку да је прелазни период за усклађивање са захтевима новог стандарда две године од датума објављивања стандарда. Сходно томе, IAF је објавио информативни документ са ознаком IAF ID11:2015 који је доступан на сајту IAF-а и који садржи информације за акредитациона и сертификациона тела у вези преласка на ново издање стандарда.

Узимајући у обзир наведено, као и статус АТС-а у IAF-у као потписника Споразума о међусобном признавању (IAF MLA), АТС обавештава акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, кao и oнa тeлa кoja сe налазе у поступку акредитације, да је крајњи рок за прелазак на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 15. јун 2017. године.

С тим у вези, а имајући у виду потребно време да ATС прилагоди своју документацију и припреми своје оцењиваче за оцењивање према захтевима новог издања стандарда, АТС саопштава да ће од 1. јуна 2016. године бити спреман да оцењује сертификациона тела према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

1.    Информације за сертификациона тела

1.1    Сертификациона тела која желе да поднесу пријаву за акредитацију

АТС ће примати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011 до 30. априла 2016. године. После 30. априла 2016. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, већ искључиво према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015.

Од 1. јуна 2016. године АТС ће почети са оцењивањима према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1: 2015.

1.2    Сертификациона тела која су у поступку акредитације

Сертификациона тела, која се налазе у поступку акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011, могу, по избору, да заврше започети поступак према том стандарду, с тим што су у обавези да до 15. јуна 2017. године пређу на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, под условима који важе за акредитована сертификациона тела или да затраже од АТС-а да буду оцењени, пре окoнчања започетог поступка, према стандарду SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, што се може реализовати после 1. јуна 2016. године.

1.3    Сертификациона тела која су акредитована према ISO/IEC 17021:2011

Сва сертификациона тела, која су акредитована према SRPS ISO/IEC 17021:2011, у обавези су да припреме план преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, којим треба да утврде потребне промене у свом систему менаџмента, односно пословима сертификације система менаџмента које обављају под акредитацијом и временски рок, који им је потребан за спровођење тих промена, у циљу потпуног усаглашавања са захтевима новог стандарда имајући у виду потребне измене у процесима, уговорним аранжманима, комисијама и другим аспектима за које је потребно одређено време.

План преласка на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, сертификациона тела су у обавези да доставе АТС-у ради разматрања и усаглашавања са АТС-ом, најкасније до 1. априла 2016. године. Усаглашавање се, пре свега, односи на рокове задате у плану како би се испоштовао крајњи рок 15. јун 2017. године, а имајући у виду правила и поступак акредитације који спроводи АТС у случају преласка на акредитацију по новом издању стандарда.

АТС ће, након усаглашавања плана преласка са сертификационим телом, проверити и оценити примену и поштовање захтева новог издања стандарда током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања акредитованог сертификационог тела, а најраније 1. јуна 2016. године.

Изузетно, на захтев сертификационог тела, због убрзања поступка или због неспремности за оцењивање према захтевима новог издања стандарда током редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања, АТС може обавити посебно оцењивање, ради потврђивања преласка сертификационог тела на акредитацију према новом издању стандарда, најраније 1. јуна 2016. године, а најкасније, благовремено, како би се испоштовао крајњи рок 15. јун 2017. године.

Уколико током оцењивања сертификационог тела према захтевима новог издања стандарда буду утврђене неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са правилима АТС-а пре одлучивања АТС-а о преласку на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015. Како би се испоштовао крајњи рок за прелазак, 15. јун 2017. године, докази о отклањању утврђених неусаглашености се морају доставити АТС-у најкасније 15. маја 2017. године, при чему се морају поштовати Правила акредитације у погледу максималног рока за отклањање утврђених неусаглашености.

Сертификационим телима, која у задатом прелазном периоду не успеју да ускладе свој рад и свој систем менаџмента са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, односно за која до 15. јуна 2017. године не буде донета одлука о акредитацији према SRPS ISO/IEC 17021-1:2015, биће укинута акредитација према SRPS ISO/IEC 17021:2011.

25. новембар 2015. године

Обавештење СТ за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране

Техничка спецификација ISO/TS 22003:2013, Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems, објављена је 15. децембра 2013. године. Њом је замењена дотадашња техничка спецификација ISO/TS 22003:2007, а садржи измењене и нове захтеве за проверу система менаџмента безбедношћу хране, коју обавља трећа страна, као и захтеве за компетентност особља укљученог у процес сертификације.

Међународни форум за акредитацију (IAF) је објавио је информативни документ IAF ID 8:2014, који је доступан на сајту IAF-а, у коме је позивањем на одговарајућу Резолуцију Генералне скупштине IAF-а, утврђен прелазни период од 3 године, почевши од 15. децембра 2013. године, када је објављена техничка спецификација ISO/TS 22003:2013 за прелазак сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране на акредитацију према наведеној техничкој спецификацији.

Институт за стандардизацију Републике Србије је 30. октобра 2015. године објавио техничку спецификацију SRPS ISO/TS 22003:2015, Системи менаџмента безбедношћу хране – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, којом је преузета техничка спецификација ISO/TS 22003:2013 и којом је замењена дотадашња техничка спецификација SRPS ISO/TS 22003:2010.

Пошто су се стекли услови за прелазак сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, акредитованих од стране Акредитационог тела Србије (АТС) према SRPS ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/TS 22003, на акредитацију према SRPS ISO/IEC 17021:2011 и SRPS ISO/TS 22003:2015, АТС обавештава заинтересоване стране и своје клијенте о следећем:

После 15. децембра 2015. године АТС неће прихватати пријаве за акредитацију сертификационих тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2011 и техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2010.

После 15. маја 2016. године АТС ће додељивати нове акредитације само према тада важећем стандарду SRPS ISO/IEC 17021 и према техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2015.

Сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране треба да припреме план преласка на акредитацију према SRPS ISO/TS 22003:2015. Планом треба да буду утврђене промене у систему менаџмента и временски рокови за спровођење тих промена које су потребне да би се постигла усклађеност са захтевима нове техничке спецификације. План треба да се достави АТС-у најкасније до 15. децембра 2015. године.

Прелазак на техничку спецификацију SRPS ISO/TS 22003:2015 може да захтева измене у процедурама, спровођење обука или других активности које захтевају дужи временски период, посебно имајући у виду неопходност успостављања процеса и система у циљу утврђивања компетентности особља сертификационог тела.

АТС ће, након добијања и оцене плана преласка на акредитацију према SRPS ISO/TS 22003:2015, проверити примену захтева нове техничке спецификације у седишту сертификационог тела, током почетног оцењивања, редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања. Сва оцењивања после 15. фебруара 2016. године укључиће и оцењивање усаглашености са захтевима нове техничке спецификације.
Уколико се током оцењивања утврде неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са правилима и процедурама АТС-а, пре краја прелазног периода, како би могла бити донета одговарајућа одлука о акредитацији.

До краја прелазног периода, односно до 15. децембра 2016. године, сва акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, морају бити усаглашена са техничком спецификацијом SRPS ISO/TS 22003:2015, што ће бити исказано у њиховом Обиму акредитације. Сертификационим телима за сертификацију система менаџмента безбедношћу хране, која до 15. децембра 2016. године не пређу на акредитацију према техничкој спецификацији SRPS ISO/TS 22003:2015, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента безбедношћу хране.

Имајући у виду категорије ланца хране, како је наведено у табели A.1 у Анексу А SRPS ISO/TS 22003:2010, категорије ланаца хране су груписане у следеће кластере:

1. пољопривредна производња (Farming) (A+B)
2. прерада и производња сточне хране (Food and Feed Processing) (C+D)
3. кетеринг (Catering) (E)
4. дистрибуција, транспорт и складиштење (Retail, Transport and Storage) (F+G)
5. пратећа индустрија (Auxiliary Industries) (H+I+J)
6. (био) хемијска производња ((Bio) Chemicals) (K)

Након обављених оцењивања и доношења одлука о преласку на нову верзију техничке спецификације, биће ажуриран Обим акредитације сертификационог тела у складу са кластерима и категоријама нове верзије техничке спецификације. У принципу, тренутно важећи обим акредитације (исказан према категоријама) ће бити предефинисан у (нове) кластере и категорије сходно Табели 1 (у прилогу).

Ако у тренутно важећем обиму акредитације сертификационо тело нема све категорије одређеног кластера, oно ће одлучити да ли:

-    жели да пружа услуге сертификације у целом кластеру (SRPS ISO/TS 22003:2015) и у том случају мора да се пријави за проширење обима акредитације или

-    жели да настави да пружа услуге сертификације у тренутним категоријама, али у оквиру (новог) кластера и у том случају ће обим акредитације бити само преуређен у циљу ограничавања на категорије унутар одређеног кластера.

ТАБЕЛА 1

Обим акредитације у складу са SRPS ISO/TS 22003:2010 Обим акредитације у складу са SRPS ISO/TS 22003:2015
Ознака Категорија Кластер Категорија
A Пољопривредна производња 1 (Животиње) Пољопривреда A Животиње
B Пољопривредна производња 2 (Биље) Пољопривреда B Биље
C Прерада 1 (Кварљива роба животињског порекла) укључујући све активности након пољопривредне производње, нпр. клање Производња хране и  сточне хране C Производња хране
D Прерада 2 (Кварљива роба биљног порекла) Производња хране и сточне хране C Производња хране
E Прерада 3 (Производи са дугим роком трајања на собној температури) Производња хране и сточне хране C Производња хране
F Производња сточне хране Производња хране и сточне хране D Производња сточне хране
G Угоститељство Угоститељство E Угоститељство
H Дистрибуција Продаја, транспорт и складиштење F Дистрибуција
I Услуге Помоћне услуге H Услуге
J Транспорт и складиштење Продаја, транспорт и складиштење G Пружање услуга транспорта и складиштења
K Производња опреме Помоћне услуге J Производња опреме
L (Био)хемијска производња (Био)хемикалије K Производња (био)хемикалија
M Производња материјала за паковање Помоћне услуге I Производња паковања за храну и материјала за паковање

За почетна оцењивања АТС ће доделити акредитацију само уколико је оцењивање обухватило и барем једно осведочење у сваком траженом кластеру, са барем једном осведочењем за комплетну проверу (фаза 1 и фаза 2).

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања, ажурирање планова надзорних активности) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима техничке спецификације SRPS ISO/TS 22003:2015 и документа IAF MD16.

19. новембар 2015. године

Обавештење о преласку на ново издање стандарда SRPS ISO 9001:2015

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) издао информативни документ IAF ID9:2015, који је доступан на сајту IAF-а, у коме је за сва акредитована сертификациона тела према стандарду ISO/IEC 17021:2011 утврђен прелазни период од 3 године од датума објављивања стандарда ISO 9001:2015 у оквиру којег она треба да се припреме за сертификацију система менаџмента квалитетом по новом издању стандарда.

У задатом прелазном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) ће, током редовног надзорног оцењивања или током поновног оцењивања акредитованих сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, а на захтев сертификационог тела, обавити оцењивање ради преласка на сертификацију система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2015. Изузетно, на захтев сертификационог тела АТС може, због убрзања поступка, обавити посебно оцењивање ради потврђивања наведеног преласка на ново издање стандарда пре планираног редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Сходно препорукама из документа IAF ID9:2015 акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008 ће важити најкасније до 14. септембра 2018. године. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, којима до 14. септембра 2018. године не буде потврђен прелазак на сертификацију по новом издању стандарда, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента квалитетом.

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, заинтересована за прелазак на акредитацију за сертификацију система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, могу АТС-у од 23. новембра 2015. године да поднесу захтев за прелазак на ново издање стандарда.

Уз захтев, потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у:

 • сопствени план преласка на сертификацију система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015 са планираним роковима обављања потребних активности провера и сертификације према захтевима новог издања стандарда, који треба да је сачињен коришћењем упутстава из информативног документа IAF ID9:2015 која се односе на сертификациона тела;
 • информације о комуникацији сертификационог тела са својим клијентима у вези преласка на ново издање стандарда (нпр. да ли су и у ком броју клијенти спремни за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 9001:2015 и информације о плановима потребних измена и допуна система менаџмента клијената);
 • информације у вези процеса и аранжмана преласка клијената на ново издање стандарда, које минимално треба да укључе:

- планирани начин провера (једна посета или посета у етапама) ради преласка на ново издање стандарда;
- планирање конкретних провера, укључујући и начин на који је у плановима провера предвиђена провера примене захтева новог издања стандарада;
- план разматрања разлика између DIS, FDIS и коначног издања стандарда и спровођења додатних активности (уколико су поједине активности нпр. обуке особља реализоване по DIS или FDIS верзијама стандарда);
- начини поступања са документима о сертификацији, укључујући датуме истицања и транзициони период;

 • сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због преласка на сертификацију по новом издању стандарда са јасном идентификацијом измена;
 • успостављене критеријуме за компетентност особља (одговарајуће вештине и знања идентификоване од стране сертификационог на основу захтева новог издања стандарда) и доказе о компетентности особља, укључујући и ажурне записе о вредновању компетентности релеватног особља и информацију о томе да ли је ново издање стандарда евентуално утицало на техничке области за које је особље компетентно, а по потреби и материјале са обављених обука.

Оцењивање АТС-а ће обухватити минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места.

Обављено осведочење ће представљати саставни део осведочења предвиђених редовним надзорним активностима, односно потребних осведочења при оцењивању за обнављање акредитације, па неће представљати додатну активност/трошак за акредитовано сертификационо тело. За осведочење ће бити одабране организације - клијенти сертификационог тела који су применили стандард SRPS ISO 9001:2015.

Акредитована сертификациона тела морају да обезбеде да датуми истицања серификације на издатим документима о сертификацији након обављене почетне или ресертификационе провере према старој верзији стандарда буду усклађени са датумом завршетка прелазног периода.

Акредитована сертификациона тела могу доделити сертификацију према стандарду SRPS ISO 9001:2015 тек након што АТС донесе одлуку о њиховом преласку на сертифакцију по новом издању стандарда и ако је организација, чији систем менаџмента квалитетом сертификује, демонстрирала усклађеност са стандардом SRPS ISO 9001:2015.

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, која се налазе у поступку почетне акредитације за сертификацију система менаџмента квалитетом према стандарду SRPS ISO 9001:2008, а заинтересована су за акредитацију за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, су у обавези да доставе захтев АТС-у за измену траженог обима акредитације. Сходно томе, АТС ће појединачно са сваким сертификационим телом ускладити наредне активности у зависности од фазе поступка акредитације у којој се тело налази.

Обавештење о преласку на ново издање стандарда SRPS ISO 14001:2015

Обавештавамо све заинтересоване стране да је Међународни форум за акредитацију (IAF) издао информативни документ IAF ID10:2015, који је доступан на сајту IAF-а, у коме је за сва акредитована сертификациона тела према ISO/IEC 17021:2011 утврђен прелазни период од 3 године, од датума објављивања стандарда ISO 14001:2015, у оквиру кога она треба да се припреме за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине по новом издању стандарда.

У задатом прелазном периоду Акредитационо тело Србије (АТС) ће, током редовног надзорног оцењивања или током поновног оцењивања акредитованих сертификационих тела за сертификацију система менаџмента, а на захтев сертификационог тела, обавити оцењивање ради преласка на сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2015. Изузетно, на захтев сертификационог тела АТС може, због убрзања поступка, обавити посебно оцењивање ради потврђивања наведеног преласка на ново издање стандарда пре планираног редовног надзорног оцењивања или поновног оцењивања.

Сходно препорукама из документа IAF ID10:2015 акредитација сертификационих тела за сертификацију система менаџмента према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005 ће важити најкасније до 14. септембра 2018. године. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2005, којима до 14. септембра 2018. године не буде потврђен прелазак на сертификацију по новом издању стандарда, биће смањен обим акредитације за део који се односи на сертификацију система менаџмента заштитом животне средине.

Акредитована сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, заинтересована за прелазак на акредитацију за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015, могу АТС-у од 23. новембра 2015. године да поднесу захтев за прелазак на ново здање стандарда.

Уз захтев, потребно је да акредитована сертификациона тела доставе АТС-у:

 • сопствени план преласка на сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015 са планираним роковима обављања потребних активности провера и сертификације према захтевима новог издања стандарда, који треба да је сачињен коришћењем упутстава из информативног документа IAF ID10:2015 која се односе на сертификациона тела;
 • информације о комуникацији сертификационог тела са својим клијентима у вези преласка на ново издање стандарда (нпр. да ли су и у ком броју клијенти спремни за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 14001:2015 и информације о плановима потребних измена и допуна система менаџмента клијената);
 • информације у вези процеса и аранжмана преласка клијената на ново издање стандарда, које минимално треба да укључе:

  -    планирани начин провера (једна посета или посета у етапама) ради преласка на ново издање стандарда;
  -    планирање конкретних провера, укључујући и начин на који је у плановима провера предвиђена провера примене захтева новог издања стандарада;
  -    план разматрања разлика између DIS, FDIS и коначног издања стандарда и спровођења додатних активности (уколико су поједине активности нпр. обуке особља реализоване по DIS или FDIS верзијама стандарда);
  -    начини поступања са документима о сертификацији, укључујући датуме истицања и прелазни период;

 • сва документа система менаџмента која су измењена и допуњена због преласка на сертификацију по новом издању стандарда са јасном идентификацијом измена;
 • успостављене критеријуме за компетентност особља (одговарајуће вештине и знања идентификоване од стране сертификационог тела на основу захтева новог издања стандарда) и доказе о компетентности особља, укључујући и ажурне записе о вредновању компетентности релеватног особља и информацију о томе да ли је ново издање стандарда евентуално утицало на техничке области за које је особље компетентно, а по потреби и материјале са обављених обука.

Оцењивање АТС-а ће обухватити минимално преглед достављене документације, једно осведочење и оцењивање на лицу места.

Обављено осведочење ће представљати саставни део осведочења предвиђених редовним надзорним активностима, односно потребних осведочења при оцењивању за обнављање акредитације, па неће представљати додатну активност/трошак за акредитовано сертификационо тело. За осведочење ће бити одабране организације - клијенти сертификационог тела који су применили стандард SRPS ISO 14001:2015.

Акредитована сертификациона тела морају да обезбеде да датуми истицања серификације на издатим документима о сертификацији након обављене почетне или ресертификационе провере према старој верзији стандарда буду усклађени са датумом завршетка прелазног периода.

Акредитована сертификациона тела могу доделити сертификацију према стандарду SRPS ISO 14001:2015, тек након што АТС донесе одлуку о њиховом преласку на сертифакцију по новом издању стандарда и ако је организација, чији систем менаџмента заштитом животне средине сертификује, демонстрирала усклађеност са стандардом SRPS ISO 14001:2015.

Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, која се налазе у поступку почетне акредитације за сертификацију система менаџмента заштитом животне средине према стандарду SRPS ISO 14001:2005, а заинтересована су за акредитацију за сертификацију према захтевима стандарда SRPS ISO 14001:2015, су у обавези да доставе захтев АТС-у за измену траженог обима акредитације. Сходно томе, АТС ће појединачно са сваким сертификационим телом ускладити наредне активности у зависности од фазе поступка акредитације у којој се тело налази.

31. август 2015. године

Информација у вези са акредитацијом тела за оцењивање усаглашености, за потребе именовања за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13)

Од 1. јула 2015. године почела је примена Правилника о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Службени гласник РС”, број 1/13) (у даљем тексту: Правилник), о чему је објављено саопштење на www.tehnis.privreda.gov.rs.

У саопштењу је наведено да до именовања тела за спровођење поступака оцењивања усаглашености из члана 11. Правилника, тела за оцењивање усаглашености, акредитована за испитивање емисије буке у складу са стандардом SRPS EN ISO 3744:2008, могу домаћим произвођачима или, када је примењиво, заступницима иностраних произвођача издавати исправе о усаглашености у складу са Прилогом 6, 7 или 8 Правилника, под условима наведеним у саопштењу.

Акредитационо тело Србије обавештава сва заинтересована тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), да ће од 1. октобра 2015. године примати пријаве за акредитацију ТОУ за послове оцењивања усаглашености, према члану 11 Правилника, из Прилога 6, 7 или 8 Правилника.

За наведене послове оцењивања усаглашености се могу акредитовати ТОУ према стандардима SRPS ISO/IEC 17020, SRPS ISO/IEC 17065 или SRPS ISO/IEC 17021, у зависности од врсте активности које је потребно да се спроведу у поступцима оцењивања усаглашености, према наведеним прилозима Правилника.
Акредитације се могу добити у поступцима почетног, поновног или оцењивања по пријави за проширење већ додељеног обима акредитације, а добијени акти о акредитацији ће служити као докази о оспособљености за спровођење оцењивања усаглашености према Правилнику, у поступку именовања ТОУ.

Додатно, у складу са политиком Европске организације за акредитацију (ЕА), исказаном у документу EA-2/17 INF: 2014, који се односи на акредитацију ТОУ за потребе нотификовања, а у договору са Министарством привреде (акт Министарства привреде број 110-00-165/2015-07 од 22.07.2015. године), утврђено је да ће се за потребе именовања, као доказ компетентности и оспособљености ТОУ за спровођење поступака оцењивања усаглашености из Прилога 6 и 7 Правилника, осим напред наведених, прихватати и акта о акредитацији у складу са стандардом SRPS ISO/IЕС 17025 за лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744 уколико су у поступку акредитације извршена додатна оцењивања ради потврђивања испуњености захтева из Прилога 9 Правилника.

С тим у вези, Акредитационо тело Србије даје могућност да акредитоване лабораторије за испитивање емисије буке према стандарду SRPS ISO 3744, од 1. октобра 2015. године (a по потреби и раније, уколико им је редовно надзорно оцењивање планирано пре 1. октобра 2015. године) поднесу пријаву за проширење обима акредитације за потребе именовања за оцењивање усаглашености према члану 11 Правилника по поступцима оцењивања усаглашености из Прилога 6 или 7 Правилника. Оцењивање по поднетој пријави ће се обавити током редовног надзорног оцењивања или у одвојеном поступку по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Оцењивање лабораторија ће обухватити оцењивање њихове техничке компетентности, односно оцењивање способности и процедура, да на основу провера и оцена прописаних Правилником, добијених – измерених резултата испитивања буке, донесу одлуку да ли су испуњени захтеви из Правилника. У том циљу, лабораторије треба да, поред свих захтева стандарда SRPS ISO/IЕС 17025, додатно испуне и захтеве из тачака 4.1, 7.5 и 7.6 стандарда SRPS ISO/IEC 17065 што ће бити проверено током додатног оцењивања по пријави за проширење обима акредитације за потребе именовања. Акредитованим лабораторијама за испитивање, којима у наведеном поступку буде проширен обим акредитације, биће издат нови – проширени Обим акредитације, који ће поред уобичајених информација и података, садржати јасне наводе да је лабораторија, за оцењивање усаглашености у складу са Правилником, додатно оцењена и према релевантним захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17065.

Образац Пријаве за проширење обима акредитације лабораторија за испитивање за потребе именовања, се налази на ДОДАТАК Д.1.1А, ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025), САМО ЗА ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИМЕНОВАЊА. Попуњен и потписан образац Пријаве са траженим прилозима се доставља на адресу АТС-а.

2. април 2014. године

SRPS ISO TS 17021-3:2014 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом
 
Ова техничка спецификација употпуњује стандард ISO/IEC 17021 будући да се у њој појашњавају захтеви за компетентност особља укљученог у процес сертификације, који су утврђени у ISO/IEC 17021:2011, тачка 7 и Прилог А. Намера је да сви проверавачи QMS-а и друго особље, укључено у функције сертификације, имају основне компетентности, описане у SRPS ISO/IEC 17021, као и специфична знања о QMS-у описана у овој техничкој спецификацији.

Техничка спецификација је у обавезној примени од 2. маја 2015. године па су сва сертификациона тела у обавези да захтеве ове спецификације примене у свом систему менаџмента.

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела према захтевима техничке спецификације.

АТС ће оцењивање примене захтева техничке спецификације започети 1. октобра 2014. године у току почетних оцењивања/редовних надзорних оцењивања/поновних оцењивања сертификационих тела. Неиспуњење захтева техничке спецификације повлачи за собом одговарајуће мере у складу са Правилима акредитације.

Напомињемо да се ISO/IEC 17021 састоји од следећих делова, под општим називом Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента:

 • Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином (техничка спецификација)
 • Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом (техничка спецификација).

Такође је 30.09.2013. године објављен:

 • Део 4: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за менаџмент одрживошћу догађаја (техничка спецификација).

Следећи делови су у припреми:

 • Део 5: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента имовином (техничка спецификација).
 • Део 6: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента континуитетом пословања (техничка спецификација).
 • Део 7: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију за систем менаџмента безбедношћу саобраћаја (техничка спецификација).

Планирано је да следећа ревизија ISO/IEC 17021:2011 постане стандард ISO/IEC 17021-1.

5. септембар 2013. године

SRPS ISO TS 17021-2:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента
 
Стандард SRPS ISO/IEC 17021 даје захтеве у вези генеричке компетентности свог особља укљученог у проверу и сертификацију за EMS. Поред ове компетентности, сертификациона тела морају да располажу и проверавачима за EMS који поседују специфична знања описана у SRPS ISO TS 17021-2:2013.

Обавеза сертификационог тела је да дефинише захтеве за компетентност за сваку релевантну техничку област EMS и за сваку функцију у активности сертификације.

Техничка спецификација је у обавезној примени од 15. августа 2014. године па су сва сертификациона тела у обавези да захтеве ове спецификације примене у свом систему менаџмента.

AТС је планирао и у наредном периоду ће предузети све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка оцењивања сертификационих тела према захтевима техничке спецификације.

АТС ће оцењивање примене захтева техничке спецификације започети 1. јануара 2014. године у току редовних надзорних оцењивања/поновних оцењивања сертификационих тела. Неиспуњење захтева техничке спецификације повлачи за собом одговарајуће мере у складу са Правилима акредитације.

30. јул 2013. године

Мишљење Министарства финансија и привреде о примени Правилника о личној заштитној опреми

Обавештавамо наша акредитована тела за оцењивање усаглашености да је Министарство финансија и привреде, МФП (садашње Министарство привреде), објавило мишљење о примени Правилника о личној заштитној опреми - рад тела за оцењивање усаглашености у периоду након 1. јула 2013. године.

За више више информација посетите: http://www.tehnis.mfp.gov.rs

19. јун 2013. године

У првој половини 2013. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило низ докумената и усвојило нова документа система менаџмента, јер је исто било условљено потписаним међународним споразумима (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) и обавезама, које проистичу из тога, променом EA, ILAC и IAF докумената, као и жељом АТС-а да унапреди успостављени систем менаџмента и повећа ефикасност свог рада.

С тим у вези, промењена су следећа правила:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума да би се прописали политика, услови и правила коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију, као и услови и начин коришћења знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима ЕА-3/01 M: 2012,  ILAC-R7:09/2009 и IAF ML 2:2011;

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008;

- АТС-ПА03, Правила за остваривање прихватљиве следивости мерења ради усаглашавања са ILAC-P10, ILAC Policy on Traceability of Measurement Results, као и

- АТС-ПА01, Правила акредитације као Правила, која у потпуности дефинишу поступак акредитације, захтеве које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености, као и права и обавезе учесника у поступку добијања и одржавања акредитације. Поред усаглашавања са измењеним документима система менаџмента, а у циљу повећања ефикасности рада АТС-а и не одступајући од захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17011, измењени су периоди реализације редовних надзорних оцењивања и то: „Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18-21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30-33 месеца од додељивања акредитације.“ У складу са напред наведеним, промењен је и термин реализације поновног оцењивања који се, према измењеним Правилима, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације. У складу са напред наведеним, планови реализације надзорних оцењивања и поновног оцењивања биће измењени и о томе ће акредитована тела за оцењивање усаглашености бити на време обавештена. У складу са обавезама, које проистичу из потписаних споразума, измењени су и захтеви у вези обавеза тела за оцењивање усаглашености, као и АТС-а.

Израђена су и Правила за коришћење знака (логотипа) АТС-а, АТС-ПА07 да би се прописали политика, услови и правила за начин коришћења знака (логотипа) АТС-а и знакова међународних организација за акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника споразума о међусобном признавању еквивалентности система акредитације.

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање АТС-а и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је почео са прикупљањем информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02) који је доступан на интернет страници АТС-а.

У претходном периоду АТС је променио поступак оцењивања сертификационих тела за сертификацију система менаџмента (АТС-УП17, Оцењивање сертификационих тела за сертификацију система менаџмента) усагласивши га са IAF MD10:2013, IAF Mandatory Document for Assessment of Certification Body Management of Competence in Accordance with ISO/IEC 17021:2011. Документ је намењен запосленим у АТС-у који су укључени у поступак оцењивања и екстерним оцењивачима/техничким експертима.

Поштујући препоруке Европске организације за акредитацију промењена је процедура АТС-ПР14, Критеријуми за осведочење у делу који се односи на сертификациона тела за сертификацију система менаџмента. Поменути критеријуми се могу добити на захтев сертификационих тела.

Обавезујуће смернице IAF-а АТС је превео и усвојио као део свог документованог система менаџмента и то: IAF МD5:2013, Duration of QMS and EMS Audits као АТС-УП16, Tрајање провера система менаџмента квалитетом (QMS) и управљања животном средином (EMS) и IAF MD 11:2013, IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021 for Audits of  Integrated Management Systems као АТС-УП31, Примена ISO/IEC 17021 у провери интегрисаних система менаџмента.

У поступку израде је и план активности у вези примене обавезујућег ISO/IEC 17021-2, Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 2: Competence requirements for auditing and certification of environmental management systems.

9. април 2013. године

Обавештење телима за оцењивање усаглашености у вези Правилника о личној заштитној опреми

Акредитационо тело Србије обавештава сва акредитована тела за оцењивање усаглашености да, сходно објављеном Правилнику о личној заштитној опреми (објављен у Службеном гласнику РС број 100 из 2011. године), од дана почeтка примене овог Правилника (1. јула 2013. године) престају да важе одређени прописи из области коју регулише овај Правилник. Правилником је прописано да исправа о усаглашености, издата на основу повученог прописа, важи до истека рока важности исправе у складу са тим прописом, а најкасније до 1. јула 2013. године.

Узимајући у обзир наведено, Акредитационо тело Србије ће, почев од 1. јула 2013. године, донети одлуке о смањењу обима акредитације, односно о укидању акредитације оним телима за оцењивање усаглашености која у обимима акредитације и даље буду имала прописе који су престали да важе.

За сва тела за оцењивање усаглашености, која изразе намеру да буду акредитована за поступке оцењивања усаглашености сходно Правилнику о личној заштитној опреми, утврђивање компетентности ће бити обављено кроз оцењивање на лицу места у поступцима почетног и поновног оцењивања, односно оцењивања у сврху проширења обима акредитације.

Акредитационо тело Србије ће, у зависности од поступка оцењивања усаглашености које тело за оцењивање усаглашности спроводи, акредитовати тела за оцењивање усаглашености по захтевима следећих стандарда за акредитацију:

 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 11 Правилника (преглед типа ЛЗО) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 12 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу интерне контроле производње и надгледаног испитивања производа у насумичним интервалима) - према стандарду SRPS EN 45011 или SRPS ISO/IEC 17020;
 • за поступак оцењивања усаглашености прописан чланом 13 Правилника (усаглашеност са типом ЛЗО на основу гаранције квалитета процеса производње-обезбеђење квалитета производње) - према стандарду SRPS ISO/IEC 17021.

Тела за оцењивање усаглашености, која желе да се акредитују према стандарду SRPS ISO/IEC 17020, треба да задовоље критеријуме за контролно тело „тип А“ да би била и именована у складу са Правилником.

Такође, могу се акредитовати и лабораторије, у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, за испитивања личне заштитне опреме за потребе заинтересованих страна уз напомену да само именована тела за оцењивање усаглашености могу издавати исправе о усаглашености из чланова 11-13 Правилника.

Списак повучених прописа сходно члану 24 Правилника о личној заштитној опреми:

 1. Наредба о обавезном атестирању шлемова за заштиту у индустрији („Службени лист СФРЈ“ бр. 4/82 и 43/82);
 2. Наредба о обавезном атестирању шлемова за ватрогасце („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/86);
 3. Наредба о обавезном атестирању апарата за заштиту органа за дисање („Службени лист СФРЈ“ бр. 49/87);
 4. Правилник о обавезном атестирању пењалица за дрвене стубове за водове  и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 5. Правилник о обавезном атестирању заштитних опасача и о условима које морају испуњавати организације удруженог рада овлашћене за атестирање тих производа („Службени лист СФРЈ“ бр. 67/89);
 6. Правилник о техничким и другим захтевима за шлемове за ватрогасце („Службени гласник РС“ бр. 74/09);
 7. Правилник о техничким и другим захтевима за  лична заштитна средства („Службени гласник РС“ бр. 56/09), осим одредбе члана 2., тачка 10) тог правилника која се односи на кациге и везире за возаче моторних возила на два или три точка.

25. фебруар 2013. године

Завршен прелазни период за примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011

Акредитационо тело Србије (АТС) је 1. фебруара 2013. године завршило све активности планиране за прелазни период за примену новог издања стандарда SRPS ISO/IEC 17021:2011 који се односи на рад сертификационих тела за сертификацију система менаџмента. АТС је оценио примену новог издања стандарда у средиштима сертификационих тeла током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања.

У складу са плановима преласка на ново издање стандарда, којe су припремила сертификациона тела, извршене су неопходне промене у системима менаџмента сертификационих тела (измене у процедурама, нови или допуњени критеријуми за компетентност проверавача/аудитора и сл.). АТС је, на основу резултата оцењивања, донео одговарајуће одлуке, а измењени су и сертификати о акредитацији и издати су нови симболи акредитације.

20. јул 2012. године

Ускладу са процедуром ЕА за прихватање шема у оквиру ЕА MLA споразума, ЕА је у априлу 2010. године започела оцењивање FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) шеме.

Након спроведеног поступка оцењивања радна група EA HHC (Horizontal Harmonization Committee) комитета је завшила финални извештај, 28. фебруара 2012. године, у коме је дата препорука да шема FAMI-QS (European Feed Additives and Premixtures Quality System) буде прихваћена од стране ЕА у оквиру оцењивања према стандарду ISO/IEC 17021 као део ЕА MLA.

Гласање о овом предлогу је успешно обављено 2. јула 2012. године.

1. децембар 2011. године

Акредитационо тело Србије је израдило документ АТС-УП 19, Разлике SRPS ISO/IEC 17021:2007 и SRPS ISO/IEC 17021:2011 који је намењен акредитованим сертификационим телима за сертификацију система менаџмента који су акредитовани према стандарду SRPS ISO/IEC 17021:2007, а која се припремају за прелазак на нову верзију стандарда.

25. јун 2011. године

Међународни форум за акредитацију (IAF), уз консултацију са Међународном организацијом за стандардизацију (ISO), одредио је 1. фебруар 2013. године као датум почетка примене стандарда ISO/IEC 17021:2011.

IAF је издао информативни документ ознаке IAF ID2:2011, који је доступан на сајту IAF-а, где је за сва акредитована тела према ISO/IEC 17021:2006 дефинисан прелазни период од 24 месеца од датума објављивања, како би се иста прилагодила захтевима новог стандарда.

Текст стандарда ISO/IEC 17021:2011 је готово неизмењен у односу на текст постојећег стандарда ISO/IEC 17021:2006, али садржи додатне захтеве за процес сертификације када је реч о провери система менаџмента коју врши трећа страна и компетентност особа које учествују у процесу сертификације.

Према расположивим информацијама из Института за стандардизацију, нова верзија стандарда у Републици Србији биће доступна крајем јула 2011. године.

Нови захтеви за акредитацију

Од 1. септембра 2011. године АТС неће више прихватати нове пријаве за акредитацију према ISO/IEC 17021:2006.

Од 1. фебруара 2012. године АТС ће додељивати нове акредитације само према ISO/IEC 17021:2011.

Акредитована тела према ISO/IEC 17021:2006 – прелазни период

Сва тела, која су акредитована према ISO/IEC 17021:2006, морају да припреме план преласка којим би се утврдиле промене у њиховим системима менаџмента и временски период који је потребан за њихово извршење. Препоручује се да овакав план буде договорен са АТС-ом пре обављања планираног редовног оцењивања у седишту сертификационог тела, у сваком случају, најкасније до 15. октобра 2011. године.

Прелазак на стандард ISO/IEC 17021:2011 може да захтева и сложеније промене, измене у процедурама, успостављање нових режима обуке или измене и допуне већ постојећих, развијање софтверских система и примену система за доказивање компетентности.

АТС ће проверити примену захтева новог стандарда у седишту сертификационог тела, током редовних надзорних оцењивања или поновних оцењивања у циљу обнављања акредитације. Уколико није другачије договорено, сва оцењивања након 15. октобра 2011. године обављаће се према захтевима новог стандарда.

Уколико се током оцењивања утврде неусаглашености, сертификационо тело је у обавези да их отклони у складу са процедуром АТС-а пре краја прелазног периода како би акредитација могла бити додељена. Како би се осигурало отклањање свих неусаглашености до овог рока, докази о отклањању неусаглашености се морају доставити АТС-у најкасније 1. новембра 2012. године.

У случају да сертификационо тело нема могућност да спроведе неке од активности из договореног плана преласка пре 1. фебруара 2013. године (на пример: обављање обука и евалуације свог особља из комерцијале у циљу испуњавања захтева обавезног Прилога А стандарда ISO/IEC 17021:2011), такве измене ће АТС идентификовати као запажања и исте не би требало да утичу на одлуку АТС-а, уз услов да је примена плана договорена и по свим осталим тачкама тече по плану.

Након истека прелазног периода, односно након 1. фебруара 2013. године, сва акредитована сертификациона тела морају бити усаглашена са стандардом ISO/IEC 17021:2011.

Нове шеме акредитације

У случају пријаве за акредитацију за коју је потребно развити нову шему сертификације засновану на ISO/IEC 17021, биће одмах примењена нова верзија стандарда.

Информације за сертификациона тела за сертификацију особа

09.12.2018. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 42. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2018. године

У периоду од 21. до 22. новембра 2018. године у Букурешту, Румунија, је одржано 42. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Румунског акредитационог тела (RENAR).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције коjе су битне за рад сертификационих тела која сертификују особе:

EA Resolution 2018 (42) 18

Генерална скупштина je усвојила следеће резолуције, које су усвојене на Генералној скупштини IAF-a у оквиру 22. Заједничког годишњег заседања IAF/ILAC-a у Сингапуру у октобру 2018. године, за примену од стране ЕА и њених чланица:

IAF Резолуција 2018-17 - Датум преласка за ISO и IEC публикације - Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког комитета, одлучила је да усвоји да датум почетка и завршетка свих будућих IAF транзиционих периода буде последњи дан у месецу објављивања, који је наведен у ISO и IEC стандарду.

04.12.2017. године

Обавештење о најважнијим резолуцијама са 40. заседања Генералне скупштине ЕА у новембру 2017. године

У периоду од 22. до 23. новембра 2017. године у Берлину, Немачка, је одржано 40. заседање Генералне скупштине Европске организације за акредитацију (ЕА) у организацији Немачког акредитационог тела (DAkkS).

Током заседања Генералне скупштине су усвојене, поред осталих, следеће резолуције које су битне за рад сертификационих тела која сертификују особе:

Резолуција ЕА 2017 (40) 23

Генерална скупштина усваја следеће резолуције које су усвојене на 31. Генералној скупштини IAF-a у Ванкуверу, Канада у октобру 2017. године за примену од стране ЕА и њених чланица:

 • резолуција (IAF Resolution 2017-19) – Неакредитовану сертификацију особа кад је ТОУ акредитовано за исти обим и прелазни аранжман - на основу препоруке Техничког комитета, Генерална скупштина је одлучила да акредитациона тела - чланице IAF морају да имају правно обавезујуће аранжмане са својим акредитованим ТОУ која сертификују особе којим се спречавају ТОУ да издају неакредитоване сертификате за сертификацију особа за области за које за које су акредитована.

Рок за примену наведеног је три године, почевши од 30. октобра 2017.

Поред тога, ТОУ која сертификују особе морају да изврше транзицију докумената сертификације тако што ће да укључе симбол акредитације и/или да се позову на статус акредитације ТОУ укључујући и идентификацију АТ, у тренутку доношења одлуке о ресертификацији; а најкасније до 30. октобра 2020. године.

Када се додели почетна акредитација (за ISO/IEC 17024), након 30. октобра 2017. године, ТОУ мора да изврши транзицију (поново изда) претходно неакредитована документа сертификације и/или се позове на статус акредитације укључујући идентификацију АТ, у року од једне године од доношења одлуке о акредитацији.

Напомена: Ако постоји изузетак од горе наведеног, ТОУ мора да оправда изузетак акредитационом телу и ако га АТ прихвати, сертификација ће се и даље сматрати акредитованом.

 

19.04.2017. године

Обавештење у вези измена правила АТС-а

Током месеца фебруара 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је изменило два документа: Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA , ILAC MRA и IAF MLA, АТС-ПА04 (техничка корекција на сајту АТС-а објављена 19. априла 2017. године) и Правила прекограничне акредитације, АТС-ПА05, како би их ускладило са изменама међународних докумената:

- АТС-ПА04, Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума су у потпуности усаглашена са захтевима ILAC-R7:05/2015, Rules for the Use of the ILAC MRA Mark, IAF ML 2:2016, General principles on the use of the IAF MLA mark и EA-1/19 A:2015, Rules for Use of the EA Logo, као и резолуцијама IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9).

Једна од важнијх измена односи се на примену резолуција Генералне скупштине IAF-а (IAF Resolution 2015-14, Agenda Item 10 и IAF Resolution 2016-17, Agenda Item 9) којим се акредитована сертификациона тела која сертификују системе менаџмента обавезују да користе симбол акредитације на исправама о усаглашености за области за које су акредитовани у складу са издатим Обимом акредитације.

Сматраће се да су документа сертификације за системе менаџмента издата под акредитацијом односно да су акредитована уколико се на њима налази симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) или је наведено текстуално позивање на акредитацију:

 1. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента морају да предузму потребне радње да документи о сертификацији издати под акредитацијом АТС-а приликом доношења одлуке о ресертификацији садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију, а најкасније до 6. новембра 2019. године;
 2. сертификациона тела која сертификују системе менаџмента дужна су да након добијања одлуке о почетној акредитацији, у року од годину дана од доношења исте, замене претходно издата важећа документа сертификације новим (са почетком важења од дана акредитације) тако да садрже симбол акредитације и/или комбиновани знак (ако је примењиво) и/или позивање на акредитацију.

Напомена: Уколико постоји изузеће од претходног става, односно уколико клијент сертификационог тела које сертификује системе менаџмента жели да му се издају документа о сертификацији без издатог симбола акредитације, он мора оправдати изузеће сертификационом телу, односно АТС-у преко сертификационог тела, и уколико се постигне сагласност од стране оба тела предметна сертификација ће се сматрати да је под акредитацијом.

Тачком 2.2. документа EA Rules for Use of the EA Logo EA-1/19 A:2015 предвиђено је да телима за оцењивање усаглашености, акредитованим од стране чланица ЕА, није дозвољено да користе лого ЕА. Уколико на својим сајтовима користите лого ЕА, неопходно је да исти уклоните са својих веб страница уколико сте га поставили и доказ/информацију о томе проследите АТС-у на следећу адресу: office@ats.rs

Такође, уколико желите да промовишете међународни статус АТС-а као потписника MLA/MRA споразума и пуноправног члана међународних организација за акредитацију (EA, ILAC, IAF), можете то учинити тако што ћете поставити линк на нпр. лого АТС-а који ће водити на страницу на интернет порталу АТС-а на којој се налази текст о статусу АТС-а и међународном признању (http://www.ats.rs/sr/strane/medjunarodne-organizacije-i-sporazumi) – О нама/Међународне организације и споразуми, а узимајући у обзир тачку 3.2.1 Правила за коришћење знака (логотипа) Акредитационог тела Србије АТС-ПА07 којом се дефинише да се „знак АТС-а може, по захтеву, одобрити за употребу и у друге сврхе, у рекламама, чланцима, публикацијама, на сајмовима, изложбама, конференцијима/семинарима и сајтовима других организација.”

- АТС-ПА05, Правила прекограничне акредитације којим се дефинише политика АТС-а која се примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и тела из Републике Србије, којa имају локације и/или кључне активности на којима обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, као и политика сарадње са другим акредитационим телима у случајевима прекограничне акредитације; ова Правила су у потпуности усаглашена са захтевима EA- 2/13 М:2012, ILAC-G21:09/2012 и Уредбом  (ЕЗ) бр. 765/2008, а додатно су ажурирана са објашњењима дефиниција у вези прекограничне акредитације датим у документу EA- 2/13 S1.

 
5. новембар 2013. године
 
Оцењивање према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012
 
У складу са доленаведеном информацијом, објављеном 18. априла 2013. године, обавештавамо да АТС од 15.10.2013. године спроводи оцењивања према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа и након тог периода не прима нове пријаве за акредитацију према SRPS ISO/IEC 17024:2005. Сертификационим телима за сертификацију особа, која су започела поступак оцењивања према SRPS ISO/IEC 17024:2005, биће дата могућност да се изјасне у односу на које издање стандарда желе да заврше поступак оцењивања. После 01.06.2014. године АТС неће додељивати нове акредитације према SRPS ISO/IEC 17024:2005.
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања, а најкасније до 01.02.2015. године. С тим у вези, АТС ће усагласити активности оцењивања са сваким акредитованим сертификационим телом понаособ.
Пре сваког оцењивања у сврху преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда, АТС ће тражити од сертификационих тела да доставе „gap“ анализу/план имплементације како би сертификационо тело приказало како је имплементирало нове захтеве стандарда из 2012. године. Тај документ ће користити тимови за оцењивање АТС-а у поступцима оцењивања.

После 01.07.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005. Акредитованим сертификационим телима за сертификацију особа, која до тог периода не успеју да се прилагоде новом издању стандарда, акредитација ће бити укинута.

18. април 2013. године

SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа
 
Ново издање међународног стандарда ISO/IEC 17024:2012 Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of persons објављено је 1. јула 2012. године.
 
У складу са тим, Међународни форум за акредитацију (IAF) је донео одлуку да прелазни период за примену новог издања стандарда ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17024:2012,  буде 3 године од датума издања стандарда, што значи да сва тела за оцењивање усаглашености, која су акредитована према стандарду ISO/IEC 17024:2003, треба да до 01.07.2015. године усагласе свој рад  према стандарду ISO/IEC 17024:2012. 
 
У поређењу са претходним издањем стандарда учињене су следеће значајне измене:
 • реструктуирање стандарда засновано на заједничкој структури прихваћеној од стране ISO/CASCO-а,
 • модификације засноване на стандардима ISO/PAS 17001, ISO/PAS 17002, ISO/PAS 17003, ISO/PAS 17004 и ISO/PAS 17005,
 • побољшавање узимањем у обзир елемента Смернице IAF GD24:2009,
 • ревизија термина и дефиниција.
Институт за стандардизацију Србије је 24. септембра 2012. године објавио стандард SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености - Oпшти захтеви за тела која обављају сертификацију особа. Овим стандардом повлачи се и замењује стандард SRPS ISO/IEC 17024:2005.
 
АТС је планирао и предузима све активности (измене докумената система менаџмента, обука оцењивача и особа које учествују у поступку одлучивања) у циљу усаглашавања поступка акредитације сертификационих тела за сертификацију особа према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012.
 
АТС ће оцењивање по новом издању стандарда почети најкасније до 15. октобра 2013. године. Тачан датум почетка оцењивања по новом издању стандарда, као и детаљније информације у вези са преласком на ново издање стандарда, биће накнадно објављени од стране АТС-а.
 
У међувремену, телима за оцењивање усаглашености, која желе да свој рад прилагоде захтевима новог издања стандарда, препоручује се да идентификују промене, које треба да изврше ради прилагођавања новом издању стандарда, и да развију план имплементације за припрему за прелазак на ново издање стандарда. 
 
Оцењивање акредитованих сертификационих тела за сертификацију особа у смислу преласка/прилагођавања/усаглашавања новом издању стандарда спровешће се током редовних надзорних оцењивања. 
 
Након 01.07.2015. године престају да важе све додељене акредитације према стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2005.